Zasedání Monitorovacího výboru Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020

Ve dnech 10. a 11. září se v Turnově uskutečni­lo jeho druhé letošní zasedání, na kterém se člen­ové Mon­i­torovacího výboru seznámili se stavem real­izace dosavad­ního pro­gra­mu, s finanční zprávou Cer­ti­fikačního orgánu a se závěreč­nou zprávou 1. etapy eval­u­ace. Mon­i­torovací výbor schválil poté změny v pro­jek­tu e‑FEKTA part­nerů Lit­o­měřic a Drážďan, schválil pro­jekt BASKET4All — Basket4all s názvem Když se sousedé od sebe učí v Eurore­gionu Elbe/Labe, pro­jekt Sil­ní sousedé 2.0 — více­jazyčnost v příhraničním regionu díky bina­cionál­ní dobro­vol­né službě part­nerů v Eurore­gionech Labe, Krušno­hoří a Egren­sis a vysoce oceněný pro­jekt Posílení insti­tu­cionál­ní spolupráce v Eurore­gionu Neisse-Nisa-Nysa. Naopak výbor vrátil k přepra­cov­ání pro­jekt Jus­tice CZ-SN. Eurore­gion Nisa zde před­stavil svou čin­nost a rozvo­jovou strate­gii a Eurore­giony Egren­sis a Elbe/Labe prezen­to­valy real­izaci Fon­du malých pro­jek­tů. Největší pozornost věno­vali všich­ni pří­tom­ní přípravě nového pro­gra­mu. Uved­la ji Yvonne Schön­lein ze Saského správního orgánu a Dr. Egle Spudu­lyte z Evrop­ské komise. V česko-saské redakční skupině se vyhod­nocu­je eko­nom­ická a dopadová analýza a v říjnu budou posouzeny potře­by, získané z analýz a sta­ti­stick­ých úda­jů. Zatím bylo před­běžně stanoveno 5 cílů a jeden speci­fický cíl Inter­reg (ino­vace, živ­ot­ní prostředí, hospodářství, kul­turní spolupráce, vzdělávání). Zjišťovány jsou poten­ciá­ly a překážky, ze kterých by měly vze­jít úkoly a pro­cen­tuál­ní přidělení financí do jed­notlivých pri­or­it­ních os. Do konce roku můžeme očeká­vat první výsled­ky. Pro všech­ny byla zají­mavá exkurze v míst­ním Horolezeck­ém muzeu.