Přeshraniční spolupráce záchranářů

Pro nás, oby­vatele společného příhraničního regionu, je možnost přeshraničního zásahu záchranářů v pří­padě nehody či katas­tro­fy vel­mi důležitá. Věno­val se tomu work­shop dvou komisí kri­zového man­age­men­tu Eurore­gionů Elbe/Labe a Krušnohoří/Erzgebirge dne 17. září v saském městě Mit­twei­da. Jeho účast­ní­ci vysoce oce­nili velké společné cvičení záchranářů obou zemí u obce Schö­na v Lab­ském údolí 24. 8. 2019, kde se jejich spolupráce vel­mi dobře osvědči­la. Také se zde prezen­to­valy úspěšné pro­jek­ty, sym­poz­i­um o zdravot­ní poúra­zové péči, a podrob­ně se před­stavi­ly struk­tu­ry záchranářů obou zemí. Pro všech­ny byla zají­mavá exkurze v míst­ním hasičském a tech­nick­ém cen­tru.