Přeshraniční agrární spolupráce

Zeměděl­ská komise Eurore­gionu Krušno­hoří jed­nala tradičně na svém podz­im­ním zasedání na výs­tavišti Zahra­da Čech v Lit­o­měřicích. Po vel­mi podrob­né výměně zkušenos­tí z aktuál­ní prob­lematiky zeměděl­ství v obou částech eurore­gionu, kter­ou výborně tlu­močil Ing. Roman Honzík, komise připrav­i­la plán své čin­nos­tí do konce letošního roku. Na násled­ném jed­nání komise v listopadu na saské straně připraví plán práce 2020, a rovněž připraví své pro­jek­tové záměry. Také tam upřes­ní své dosavad­ní návrhy do rozvo­jové strate­gie celého eurore­gionu. V komisi dochází ke změnám. Dosavad­ní předsed­kyně Lud­mi­la Holadová oznámi­la vzh­le­dem ke své­mu věku odstoupení z této funkce a navrhla za svého nás­tupce Ing. Romana Honzí­ka       — vědeck­ého pra­cov­ní­ka a jeho zás­tupce Ing. Ivo Bed­nára – jed­natele firmy Fyton, spol. s r.o. Odolice. O tom­to návrhu rozhodne rada eurore­gionu v pátek 27. září. Návště­va výs­taviště po jed­nání komise byla, jako vždy, pro všech­ny vel­mi zají­mavá.