Sociální komise

Saská strana ini­cio­vala jed­nání společné sociál­ní komise 23. září ten­tokrát v sociál­ním cen­tru HERR-BERGE pro senio­ry, rodiny a postižené — Evan­gelická obec West­sach­sen e.V. Podle plánu byla nos­ným tématem jed­nání demence, a pro­to byly prezen­tace v tom­to zařízení na ni zaměře­ny. Cen­trum posky­tu­je kom­plex služeb pro široké spek­trum cílových skupin – od dětí, rodin až po senio­ry. Služ­by a jsou posky­továny nejen na vysoké pro­fe­sionál­ní úrovni, ale také ve for­mě dobro­vol­nictví, kdy je zapo­jeno 45 dobro­vol­níků (např. ve službě ambu­lant­ní hos­pi­cové péče). Kromě seniorů jsou zde i opuštěné děti. O výborné péči v tom­to rozsáh­lém objek­tu s ter­apeutick­ou zahradou, s chovem domácích zvířat a vol­nočasový­mi aktivi­ta­mi se člen­ové komise seznámili při vysoce odborné exkurzi. Na návrh saské strany se komise v budouc­nu bude setká­vat pouze dvakrát ročně, v mimořád­ných pří­padech ale i častěji. Česká strana ten­to návrh před­běžně akcep­tu­je, i když se na vzá­jem­ná čtvrtlet­ní setkávání vždy těši­la. V každém pří­padě se česká část komise bude sep­a­rát­ně scházet častěji. Do přípravy rozvo­jové strate­gie vstoupi­la komise s hes­lem „Žít, bydlet a pra­co­v­at v eurore­gionu“. Návrh podrob­ného zpra­cov­ání toho­to tématu připraví oba předse­dové spolu s jed­nateli v užší pra­cov­ní skupině.