Doprava přeshraničně

Dopravní komise se sešla na návrh nového předsedy německé části komise Dir­ka Schlimpera 24. září na rad­ni­ci v saském městě Franken­berg. Po před­stavení nové německé jed­natelky Veroniky Jahn a pro­jek­tového man­agera Daniela Große komise opět společně pod­poři­la pro­jekt dostav­by chy­bějícího úseku Mol­davské železnice do Holzhau. Ini­cia­tivu obcí na obou stranách před­stavil Ing. Petr Fišer, který podal rovněž infor­ma­ce o aktuál­ních jed­náních na obou stranách s poslan­ci, gen­erál­ní konzulk­ou ČR v Drážďanech i na min­is­ter­stvech.  Potřeb­nost železničního spo­jení vyžadu­je i součas­ná kli­mat­ická hroz­ba, jak uvedl staros­ta Olbern­hau Haustein. Dalším bodem byl prob­lém sil­ničního obch­vatu Bran­do­va a soused­ního Olbern­hau. Zas­tupi­tel­st­vo obce Bran­do­va k němu před­loži­lo neg­a­tivní stanovisko. Celou situaci a dlouhou his­torii pop­sal staros­ta Haustein a se svý­mi dlou­ho­letý­mi zkušenos­t­mi se při­dali i zás­tup­ci Ústeck­ého kra­je. Východiskem z patové situ­ace by moh­lo být společné jed­nání zas­tupi­tel­stev obou obcí. Na jed­nání byla také pro­jed­ná­na prob­lemati­ka šíření africk­ého moru v sou­vis­losti s mez­inárod­ní dopravou. Po jed­nání si člen­ové komise s velkým zájmem prohlédli Zem­sk­ou zahrad­nick­ou výs­tavu ve Franken­ber­gu na revi­tal­i­zo­vané ploše bývalého průmyslového areálu LISEMA, což byl jeden z nejlepších pro­jek­tů, dokončených v roce 2017.