Životní prostředí

Jed­nání komise pro živ­ot­ní prostředí a regionál­ní plán se ten­tokrát uskutečni­lo 26. září ve vol­nočasovém zařízení Grüne Schule gren­z­los v Muldě, míst­ní část Zethau. Je známé z mno­ha sasko-českých pro­jek­tů dětí a mládeže. Před­stavil je podrob­ně při exkurzi a prostřed­nictvím krátkého fil­mu jeho vedoucí Christoph Wei­dens­dor­fer. Komise se živě zají­mala o přípravu nového pro­gra­mu na pod­poru přeshraniční spolupráce, kter­ou před­stavili oba jed­natelé. Na obou stranách hran­ice je nyní aktuál­ní prob­lemati­ka kůrovce, čemuž byla věnová­na před­náš­ka vedoucího lesního závo­du Marien­berg Ingo Rein­hol­da, dlou­ho­letého čle­na komise, po které násle­dovala vysoce odborná diskuse. Komise ve své prá­ci plní své pri­or­i­ty a aktiv­i­ty, mezi něž patří ochrana ovz­duší, ochrana zdro­jů pit­né vody v Krušných horách, pro­tipovodňová opatření, eko­log­ická výcho­va dětí a mládeže, a také ener­geti­ka s její­mi dopady na kli­mat­ické změny. Pro­to se příští jed­nání uskuteční v elek­trárně Unit­ed Ener­gy v Komořanech u Mostu, kam komisi poz­vala nová člen­ka komise Ing. Hladová, která v komisi nahradi­la dosavad­ní členku Ing. Danielu Paterovou ze ste­jného pod­niku.