Rada Euroregionu Krušnohoří v Informačním centru Fláje

Infor­mační cen­trum Flá­je bylo 27. září místem jed­nání rady. Ta zde podrob­ně ana­ly­zo­vala výsled­ky rozhodování o malých pro­jek­tech v Lokál­ního řídícího výboru a o velkých v Mon­i­torovacím výboru a dlouho disku­to­vala o přípravě nového pro­gra­mu. K porozumění pro­ce­dury přípravy toho­to pro­gra­mu určeného na pod­poru přeshraniční spolupráce výrazně přis­pěla i návště­va nového předsedy Eurore­gionu Krušno­hoří Ing. Vozky s jed­natelem Mgr. Bínou na Min­is­ter­stvu pro míst­ní rozvoj ČR, kde se jim plně věno­vali náměstek min­is­tra pro míst­ní rozvoj Zdeněk Semorád, RNDr. Jiří Horáček, ředi­tel Odboru evrop­ské územ­ní spolupráce MMR ČR a jeho zás­tupce Ing. Mar­tin Buršík. Rada by přesto chtěla dosáh­nout toho, aby se dotace na opako­vané pro­jek­ty pro malé obce nekráti­ly a nezvyšo­val se jim vlast­ní podíl. Důležitým bodem jed­nání byl návrh na udělení Ceny za vynika­jící přeshraniční spoluprá­ci. Celkem bylo do českého jed­na­tel­ství doručeno sedm návrhů. Podle pravidel Ceny návrhy pře­dem pro­jed­ná komise pro kul­tu­ru a mládež a předá své stanovisko radě. Rada se jed­no­myslně shod­la navrhnout společné­mu grémiu za česk­ou stranu Petra Čer­venku, staros­tu Mez­i­boří, za přík­lad­nou spoluprá­ci part­ner­ských obcí a prá­ci v eurore­gionu. Na saské straně byl navržen Uwe Schulze ze spolku pro památkovou péči Vere­in Denkmalpflege Weipert e.V.

Ceny budou uděle­ny ve Freiber­gu při společném zasedání v listopadu. Rada schválila také změny v zeměděl­ské komisi a zvo­lila předse­dou této aktivní komise Ing. Romana Honzí­ka, vědeck­ého pra­cov­ní­ka z Výzkum­ného ústavu ros­tlin­né výro­by v.v.i. Chomu­tov. Závěr jed­nání patřil prezentaci stát­ního pod­niku Povodí Ohře, dlou­ho­letého part­nera naše­ho eurore­gionu, kter­ou vel­mi poutavě před­nesl Ing. Motlík. Pak už násle­dovala úžas­ná exkurze v přehrad­ní hrázi.