Na německé ambasádě

Před 30 lety, v létě a na podz­im roku 1989, se tisícům občanů NDR podaři­lo vyces­to­vat přes Velvys­lanectví Spolkové repub­liky Německo v Praze za svo­bodou. Tyto dějin­né události si německá ambasá­da připomenu­la řadou akcí, které byly urče­ny pro širok­ou veře­jnost.  

Na pozvání pražského velvys­lanectví se zde na oslavě u příleži­tosti 30. výročí v pondělí 30. září zúčast­ni­ly mno­hé výz­nam­né osob­nos­ti, pre­miér Babiš, min­istr zahraničí SRN Heiko Maas, saský min­is­ter­ský předse­da Kretschmer, ale pozváni byli i zás­tup­ci společen­ského živ­ota a také eurore­gionů.  Sasko bylo hos­ti­tel­sk­ou spolkovou zemí recepce ke Dni německé jed­no­ty a využi­lo ji i nejen k prezentaci Sas­ka, ale i česko-saských pro­jek­tů. Byl zde před­staven náš Mon­tan­re­gion Krušno­hoří, úspěšný pro­jekt chomu­tovské hospodářské komory Lab­o­ra, a před­stavili se zde i naši dlou­ho­letí part­neři. Setkání s mno­hý­mi přáteli z české i německé strany bylo pro nás všech­ny vel­mi pří­jem­né a inspi­ra­tivní.