Krušnohorská NEJ má ohlas na saské straně

Soutěž o nejlepší ino­v­a­tivní tur­i­stické pro­jek­ty v Krušno­hoří po inter­ne­tovém hlasování mají svého vítěze. Z jedenác­ti navržených pro­jek­tů zvítězi­lo Ther­máli­um Teplice. Ale omezení Krušných hor jen na česk­ou stranu považu­jí člen­ové Des­ti­nační agen­tu­ry Krušné hory, která soutěž orga­nizu­je, za omezu­jící, a rádi by ji rozšířili prostřed­nictvím Eurore­gionu Krušno­hoří i na sask­ou stranu. Des­ti­nační agen­tu­ra je navíc výz­nam­ným člen­em naše­ho eurore­gionu. Na čtvrtečním jed­nání v Žat­ci se jed­na­tel Eurore­gionu Krušno­hoří Bína dom­luvil se zás­tup­kyní tur­i­stick­ého svazu Touris­musver­band Erzge­birge Anke Eich­ler na společném pro­jek­tu part­nerů toho­to svazu s Des­ti­nační agen­tur­ou Krušné hory.  Česká strana navrhu­je, aby soutěž para­lel­ně probíha­la na obou stranách a společné bylo vyhod­no­cení. Při té příleži­tosti by se měly prezen­to­vat ino­v­a­tivní pro­jek­ty a tur­i­stické atrak­tiv­i­ty na obou stranách Krušno­hoří.  Vedení saského tur­i­stick­ého svazu navrhu­je vytvoření úzké pra­cov­ní skupiny, která připraví pro­jek­tový záměr, jeho kalku­laci a vypracu­je společ­nou metodiku. Eurore­gion zprostřed­ku­je kon­tak­ty a v počátcích pomůže s tlu­močením.