Pivní stezka má pokračování

V kanceláří agen­tu­ry Dol­ní Poohří se ve čtvrtek sešli zás­tup­ci tur­i­stick­ého svazu Touris­musver­band Erzge­birge e.V, (Anke Eich­ler a Andreas Mey­er), Eurore­gionu Krušno­hoří (Mgr. Bína) a agen­tu­ry Dol­ní Poohří (Ing. Pich­lík), aby pro­jed­nali pokračování úspěšného pro­jek­tu Krušno­horská pivní stez­ka. Při odchodu bývalé ředitelky této agen­tu­ry neby­ly ohled­ně toho­to pro­jek­tu předány žád­né pod­kla­dy a infor­ma­ce. Na žate­ck­ém jed­nání byly pro­to vysvětle­ny dosavad­ní real­i­zo­vané aktiv­i­ty a dojed­nán dotisk infor­mační brožury. Po vyhod­no­cení používání razítek, potvrzu­jících účast na návštěvě ve vybraných pivo­varech, bylo od nich po vzá­jem­né dohodě zás­tupců agen­tu­ry a tur­i­stick­ého svazu upuštěno. Dotisk zajistí ze zbý­va­jících prostřed­ků v pro­jek­tu Des­ti­nační agen­tu­ra Dol­ní Poohří. Oba part­neři počí­ta­jí s navazu­jícím pro­jek­tem, ačko­liv se bude jed­nat o opako­vaný pro­jekt. Vlast­ní podíl se zavázaly poskyt­nout zúčast­něné saské pivo­vary. Obchod­ní ředi­tel pivo­varského muzea v Rechen­ber­gu uvedl, že se návštěvnost toho­to pivo­varského muzea díky pro­jek­tu zvýši­la přede­vším o české návštěvníky.