Asociace evropských hraničních regionů AGEG (AEBR) v Drážďanech

 

Na zasedání této aso­ci­ace v Drážďanech ve dnech 23. 10. – 26. 10. 2019 se jeho člen­ové na gen­erál­ním shromáždění seznámili s čin­nos­tí aso­ci­ace za uplynulý rok, schválili rozpočet na příští rok a dozvěděli se podrob­nos­ti o přípravě nového pro­gramového období. Pro eurore­giony je důležité, že bude zachován Fond malých pro­jek­tů a přeshraniční spolupráce bude nadále pod­porová­na. Pro­ce­dury nového pro­gra­mu jsou již dokonče­ny, čeká se jen na přidělení finančních prostřed­ků. Na zasedání se před­stavili také 4 noví člen­ové. Pro mno­hé bylo pří­jem­ným zjištěním, že po roz­padu rusko-ukra­jin­ského Eurore­gionu Jaroslav­na se jako člen přih­lási­la jeho ruská část. Eurore­gion Jaroslav­na byl hos­titelem aso­ci­ace AGEG v roce 2011 a vel­mi rádi na toto setkání vzpomínáme. Na zasedání byla zvole­na nová předsed­kyně aso­ci­ace, Ann-Sofi Back­gren, zkušená odbor­nice, ovlá­da­jící mno­ho jazyků. Může se ve své prá­ci spolehnout na spolehlivého a pra­cov­itého gen­erál­ního tajem­ní­ka Mar­ti­na Guiller­mo Ramireze, který náš eurore­gion mno­hokrát navštívil a pod­pořil nás. vel­mi výz­nam­ný­mi hosty.

Součástí pro­gra­mu byl i nád­h­erný kon­cert v Pirně a doš­lo k mno­ha nefor­mál­ním setkáním se vzá­jem­nou výmě­nou zkušenos­tí i kon­tak­tů nejen mezi čle­ny aso­ci­ace, ale i s vel­mi výz­nam­ný­mi hosty. Výroční kon­fer­ence byla spo­je­na s mno­ha akce­mi v Eurore­gionu Elbe/Labe, jako AGEG Cross-Bor­der School, na téma přeshraniční koop­er­ace, s work­shopy, boha­tou výmě­nou zkušenos­tí spolu s prezen­tace­mi čtyř uni­verz­it na toto téma. Kromě toho se kon­a­lo mno­ho kul­turních a společen­ských akcí v rám­ci Česko – kul­turních dnů, které byly zahá­je­ny v Pirně. Účast­ní­ci se zúčast­nili i mno­ha exkurzí v Eurore­gionu Elbe/Labe.

AGEG jako „odborová orga­ni­zace pro eurore­giony“, vznikla již roce 1971. Zás­luhou této orga­ni­zace byly vytvoře­ny pro­gramy na pod­poru přeshraniční spolupráce a jejím úkolem je také pro­jek­ty real­i­zo­vat a pod­porovat mimořád­né aktiv­i­ty v rám­ci přeshraniční spolupráce.  Připravu­je a real­izu­je společné akce, o přeshraniční tem­at­ice infor­mu­je před­stavitele pol­i­tick­ého živ­ota a veře­jnost v Evropě. Hájí zájmy eurore­gionů u mez­inárod­ních orga­ni­za­cí a je jedi­nou evrop­sk­ou regionál­ní orga­ni­za­cí, která se zabývá výhrad­ně přeshraniční­mi otázka­mi. Zas­tupu­je zájmy eurore­gionů na evrop­ské i národ­ní úrovni a účast­ní se práce v evrop­ských insti­tucích a správních orgánech. Při Radě Evropy spolupracu­je AGEG např. s Par­la­ment­ním shromážděním Rady Evropy a jeho výbo­ry, Kon­gre­sem obcí a regionů Evropy (člen­em stálého výboru), Výborem znal­ců pro přeshraniční otázky (člen­em). Na úrovni Evrop­ské unie udržu­je AGEG pravidel­né kon­tak­ty s Evrop­ským Par­la­mentem (s předsedy frakcí a s poslan­ci), s jeho výbo­ry, s Evrop­sk­ou Komisí a zejmé­na s gen­erál­ní­mi ředi­tel­ství­mi. S Výborem regionů spolupracu­je na zák­ladě koop­er­ační smlou­vy např. v otázkách kohezní a regionál­ní poli­tiky a dále ini­cia­tiv společen­ství, v insti­tu­cionál­ních otázkách, otázkách dopravy, ino­vací a výzku­mu. Pravidel­ná spolupráce je navázá­na s Hospodářským a sociál­ním výborem EU v otázkách sociál­ní poli­tiky a hospodářské soutěže. AGEG je bezprostřed­ně zapo­jen do práce Evrop­ského pak­tu sta­bil­i­ty a vykonává funkci spolupředsedy „Výboru pro demokracii a přeshraniční spoluprá­ci“. Spolupracu­je s ostat­ní­mi evrop­ský­mi regionál­ní­mi orga­ni­za­ce­mi a spolupracu­je celá desetiletí prak­ticky ve všech důležitých evrop­ských otázkách v rám­ci rovno­právného part­ner­ství.