Rada Euroregionu Krušnohoří v Třebívlicích

„Jirko, to je krás­né ocenění Tvé práce“, obrátil se nový předse­da Eurore­gionu Krušno­hoří Ing. Vlas­tim­il Voz­ka na svého před­chůd­ce Ing.  Jiřího Hlinku, když ze strany hostů na jed­nání rady 25. říj­na zazněla slo­va chvá­ly na prá­ci jed­na­tel­ství. Hos­ti­tel, staros­ta Tře­bívlic Mgr. Tomáš Rolf i hosté z okol­ních obcí a měst zde také před­stavili své aktiv­i­ty a přeshraniční spoluprá­ci. Rada se v Tře­bívlicích seznámi­la s před­ložený­mi pro­jek­ty ve Fon­du malých pro­jek­tů a uloži­la odborným komisím připrav­it k nim stanoviska. Seznámi­la se také s výsled­ky zasedání Aso­ci­ace evrop­ských eurore­gionů v Drážďanech a s přípravou nového pro­gra­mu. Pro­ce­dury k němu byly již úda­jně prove­de­ny, zbývá rozhod­nout o přidělení finančních prostřed­ků. Na česko-saské hrani­ci ale dochází v přípravě pro­gra­mu ke zpoždění, není dostatečně zná­mo ani stanovisko české strany k navrho­vaným pri­or­itám. Radě byl před­ložen návrh Mem­o­ran­da o vzá­jem­né spoluprá­ci v oblasti živ­ot­ního prostředí, zpra­co­v­ané OHK Most. Rada své rozhod­nutí odloži­la a předala mem­o­ran­dum k pro­jed­nání v komisi živ­ot­ního prostředí eurore­gionu. Podrob­ně se rada také připrav­i­la na zasedání společného grémia eurore­gionu 28. 11. 2019 ve Freiber­gu.