Sport

Sportovní komise Eurore­gionu Krušno­hoří se sešla 7. listopadu 2019 ve sportovním areálu Sparkassen-Skiare­na v Ober­wiesen­thalu, aby pro­jed­nala přípravu zim­ních her a hod­noti­la pro­jek­ty ve své působ­nos­ti. Člen­ové komise se seznámili s areálem, který bude po dostavbě patřit k těm nej­mod­ernějším v Evropě. V březnu 2020 se zde koná Mis­tro­vství svě­ta mládeže v zim­ních sportech. Zúčast­ní se ho sportov­ci ze 40 států, na 500 mladých sportovců, 260 trenérů s doprovo­dem a 300 dobro­vol­níků.

Pro Eurore­gion Krušno­hoří bude vyhrazen ten­to areál pro fes­ti­val zim­ních sportů pro děti a mládež. Je pro ně připrave­na 28. 1. 2020 soutěž v lyžování a snow­bor­dingu, která bude pokračo­vat 4. 2. 2020 jeho druhou částí, závo­dem na běžkách. Počítá se s účastí 250 soutěžících s doprovo­dem. Komise ten­to pro­jekt s názvem Ore­Moun­tain – zim­ní fes­ti­val 2020 pro děti a mládež, který podává sportovní klub WSC Erzge­birge Ober­wiesen­thal e.V. , a který komise sama ini­cio­vala a připravo­vala, po podrob­ném pro­jed­nání a po vysvětlení připomínek jed­no­myslně doporuči­la. Druhý pro­jekt Německo-český tur­naj v led­ním hoke­ji pro děti a mládež v Seif­f­enu doporuči­la komise s připomínk­ou, aby se více prostřed­ků věno­va­lo na odměny a suvenýry pro děti na úkor vysokých nák­ladů na pub­lic­i­tu. V roce 2020 plánu­je komise 4 zasedání, vždy před jed­náním Lokál­ního řídícího výboru. Let­ní sportovní hry dvou eurore­gionů, Labe a Krušno­hoří, při­pada­jí podle stanoveného har­mono­gra­mu na česk­ou část Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge, ale vzh­le­dem k tomu, že jsou prostřed­ky v tom­to eurore­gionu již vyčer­pány, navrhne starost­ka Bíliny Mgr. Bařtipánová, člen­ka sportovní komise naše­ho eurore­gionu, která je i členk­ou rady Eurore­gionu Elbe/Labe, konání her v tom­to eurore­gionu. Měs­to Bíli­na je člen­em obou eurore­gionů.