Most — Marienberg

Starý pří­tel vydá za dva nové, říká staré německé přísloví. Platí to i o dvou bývalých primá­torech Mostu a Marien­ber­gu, Ing. Vlas­tim­i­la Vozku a Thomase Wit­ti­ga. Sešli se spolu ve čtvrtek 7. listopadu, zavzpomí­nali si na svou úspěš­nou spoluprá­ci a pro­brali aktuál­ní záleži­tosti. Oba jsou pořád společen­sky i pol­i­ticky čin­ní, Ing. Voz­ka jako rad­ní Mostu je navíc i předse­dou Eurore­gionu Krušno­hoří. Oba si vel­mi cení dosavad­ní spolupráce obou part­ner­ských měst a oba se o ni i nadále zasazu­jí.