Komise pro kulturu a mládež

Ceny za vynika­jící přeshraniční spoluprá­ci doporuče­ny

Komise pro kul­tu­ru a mládež se sešla 13. listopadu v Marien­ber­gu ve vol­nočasovém zařízení Bal­dauf Vil­la. Před­stavi­la se zde nová pro­jek­tová man­ažer­ka německé části eurore­gionu Tereza Fork­er. Po před­stavení čin­nos­ti toho­to zařízení hod­noti­la komise dvě pro­jek­tové žádosti, z nichž jed­nu doporuču­je je schválení na jed­nání Lokál­ního řídícího výboru, ale jed­nu jed­no­myslně nedo­poruču­je. Velká diskuse proběh­la nad návrhy udělení Cen Eurore­gionu Krušno­hoří. Právě kul­turní komise je pověře­na posouzením návrhů kan­didátů. Komise z došlých návrhů doporuču­je ke schválení udělení Ceny Petru Čer­venkovi, staros­tovi Mez­i­boří a Uwe Schulze­mu, předse­dovi sdružení Vere­in Denkmalpflege Weipert  e.V. Návrh jed­natele, aby staros­ta part­ner­ského měs­ta Mez­i­boří Say­dy, Volk­er Körn­ert, obdržel alter­na­tivní cenu, komise nedo­poruči­la. Při předání Ceny bude jeho zás­luha na společných aktiv­itách part­ner­ských měst mod­erá­torem zdůrazně­na. Návrh komise nyní musí schválit společné grémi­um a Ceny budou předány 28. listopadu na společném zasedání ve Freiber­gu.  Tradičním pro­jek­tem eurore­gionu je již 25 let advent­ní kon­cert a komise se seznámi­la s jeho přípravou. Uskuteční se ten­tokrát dne 30. 11. 2019 ve Freiber­gu. Připravu­je ho na české straně Mar­ti­na Ďur­díková a na saské Dipl.-Ing. Andreas Schwinger z Freiber­gu a zúčast­ní se ho celkem 6 pěveck­ých sborů. Komise napláno­vala ter­míny svého jed­nání v příštím roce a shod­la se na svých pro­jek­tových záměrech. Bude to tradiční advent­ní kon­cert, který se uskuteční v roce 2020 v Pos­tolo­prtech a na saské straně je záměrem před­stavit české umělce na saské straně, jako rec­i­proční výs­tavu k výs­tavě uskutečněné v Mostě.