Muzea a kulturní památky

Lesná 18. listopadu 2019

Vlast­ní­mu jed­nání komise před­cháze­lo jed­nání užší pra­cov­ní skupiny v chomu­tovském muzeu, které se věno­va­lo rozvo­jové strate­gii Eurore­gionu Krušno­hoří, se záměry komise pro příští období. Její člen­ové, předse­dové komise Mgr. Soukup, Dr. Blachke a ředitel­ka chomu­tovského muzea Mgr. Pron­tekerová spolu s obě­ma jed­nateli eurore­gionu se shodli na návrhu zpočátku menších konkrét­ních aktiv­it na zák­ladě nových koop­er­ačních smluv part­nerů se zaměřením na dvo­j­jazyčnost, dig­i­tal­izaci a síťové propo­jení, a ten­to návrh před­nes­li na společném jed­nání v Krušno­horském hrázděném domě v Lesné. Ten­to objekt vznikl jako rep­li­ka krušno­horských his­torick­ých domů, což je úspěšný velký pro­jekt v pro­gra­mu Inter­reg V A, schválený v Mon­i­torovacím výboru. Čle­ny komise v něm proved­la Mgr. Kateři­na Herzánová, čer­stvá člen­ka komise, domácí paní. Pro všech­ny byly zají­mavé nejnovější infor­ma­ce o přípravě nového pro­gra­mu, které předala jed­natel­ka německé části eurore­gionu, Veroni­ka Jahn. Komise poté pro­jed­nala pro­jek­tový záměr Vir­tu­al tour – Krušné hory, který podává Pod­krušno­horské tech­nické muzeum v Mostě s part­nerem městem Marien­berg a doporuči­la ho ke schválení. Jako vždy pří­tom­ní zás­tup­ci muzeí před­stavili své aktiv­i­ty a plány, což byla vel­mi zají­mavá výmě­na zkušenos­tí. Návrh úzké pra­cov­ní skupiny na společné pro­jek­tové záměry komise doporuči­la a do příštího jed­nání připraví další návrhy. Jed­natel­ka německé části Veroni­ka Jahn zde před­stavi­la svou novou, již třetí, pro­jek­tovou man­ažerku Terezu Fork­er. Komise se shod­la na čtyř jed­náních s exkurze­mi v příštím roce, stří­davě na obou stranách eurore­gionu.