Komise pro hospodářství a turistiku Euroregionu Krušnohoří v cínovém dolu

V bývalém cínovém dolu Zin­ngrube v Ehren­frieder­s­dor­fu  se 19. 11. 2019  sešla komise pro hospodářství a tur­is­tiku na svém podz­im­ním jed­nání. Předse­da německé části komise Math­ias Lißke vybral toto mís­to, ukázkovou šach­tu, vel­mi vhod­ně – je součástí svě­tového dědictví Mon­tan­re­gion Krušno­hoří a komise se s ní seznámi­la na podrob­né exkurzi. Na svém jed­nání komise hod­noti­la dva pro­jek­ty — jeden doporuči­la, u druhého vyjádřili přede­vším čeští člen­ové vek­ou skep­si. S novou jed­natelk­ou Tur­i­stick­ého svazu Krušno­hoří paní Ines Hanisch-Lupaschko bylo v komisi před­jed­náno zapo­jení saské strany do soutěže o ino­v­a­tivní pro­jek­ty v tur­is­tice. Soutěž, kter­ou na české straně již zaháji­lo nultým ročníkem sdružení SPO-NA, by měla mít obdobu na saské straně a před­pok­ládá se společné vyh­lášení cen se vzá­jem­nou prezen­tací, jak uved­la Ing. Jiři­na Pečnerová, ředitel­ka OHK Most. S velkým ohlasem v Německu se setka­lo setkání pod­nikatelů Byznys Day v Chomu­tově a komise bude ten­to úspěšný pro­jekt OHK Chomu­tov nadále pod­porovat. Do budouc­na se komise zaměří na tur­i­stick­ou propa­gaci Mon­tan­re­gionu, na ceny za ino­vace v oblasti tur­is­tiky a setkávání firem s pod­porou tech­nick­ého vzdělávání. Také se zde před­stavi­la nová pro­jek­tová man­ažer­ka na saské straně Tereza Pork­er.