Předvánoční sociální komise v Lounech

Česká část této komise se sešla 25. listopadu a spo­ji­la své jed­nání s pra­cov­ním před­vánočním obě­dem, který pro ni připrav­i­la její oblíbená člen­ka Táňa Tkadlečková. Ale kromě stolování komise pro­jed­nala námě­ty další spolupráce, zau­jala stanovisko k návrhu saské strany ohled­ně frekvence společných jed­nání, věno­vala se přípravě rozvo­jové strate­gie Eurore­gionu Krušno­hoří v sociál­ní oblasti a navrhla rozšíření komise o zás­tupce Žate­c­ka a Kadaňs­ka. Pro společné jed­nání s německ­ou stra­nou na české straně navrhu­je předse­da komise Ing. Giampaoli téma dro­gov­ých závis­lostí a sociál­ní bydlení.