Partnerská města Most – Marienberg

Dosavad­ní úspěšná spolupráce obou part­ner­ských měst bude pokračo­vat. Shodli se na tom 26.  listopadu zás­tup­ci vedení obou měst v Marien­ber­gu a dojed­nali také společné pro­jek­tové záměry.  Kromě tradičních setkání občanů o Vánocích, sportovních akcí, setkávání seniorů a hor­nick­ých slavnos­tí to budou kul­turní akce u příleži­tosti jubilea 500 let od založení Marien­ber­gu.