Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge uděleny

Na společném jed­nání Rady Eurore­gionu Krušno­hoří a Před­staven­st­va Eurore­gionu Erzge­birge 18. listopadu 2019 na zámku ve Freiber­gu byly uděle­ny dvě Ceny Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge za vynika­jící přeshraniční spoluprá­ci. Získali ji Petr Čer­ven­ka, staros­ta Mez­i­boří, a Uwe Schulze, předse­da sdružení Vere­in Denkmalpflege Weipert  e.V. z Bären­steinu. Společné grémi­um eurore­gionu ale pro­jed­na­lo na tom­to svém před­vánočním setkání také zprávy jed­na­tel­ství v Mostě a Freiber­gu o čin­nos­ti za min­ulý rok, o zasedání členů Pra­cov­ní skupiny evrop­ských eurore­gionů (AGEG) v Drážďanech, seznámi­lo se real­iza­cí Fon­du malých pro­jek­tů a s přípravou nového pro­gra­mu. Zají­mavá byla prezen­tace měs­ta Freiber­gu, které si mohli účast­ní­ci po jed­nání prohléd­nout a navštívit freiber­ský trh.  V nefor­mál­ních rozhovorech se dosavad­ní dobré vztahy účast­níků ještě více prohloubi­ly.