Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge schválil další tři projekty

Na zasedání Lokál­ního řídícího výboru Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge dne 2. pros­ince 2019 ve Freiber­gu byly schvále­ny tyto pro­jek­ty: Učíme se vzá­jem­ně – přeshraniční spolupráce mladých hasičů Oel­snitzer Feuer­wehrfre­unde e.V.  a měs­ta Chodov, Hud­ba bez hran­ic part­nerů Musikvere­in Neuwürschnitz a spolku Čer­vení Pan­teři z.s. a pro­jekt Vir­tu­al tour – Krušné hory part­nerů Pod­krušno­horské tech­nické muzeum a měs­to Marien­berg. Pro­jekt Prostřeno krušno­horsky – společný německo – český kulinářský stůl v lázeňském městě Ober­wiesen­thal schválen nebyl. Další dva sportovní pro­jek­ty Ore­Moun­tain — Zim­ní fes­ti­val 2020 pro děti a mládež part­nerů Kreis­s­port­bund Erzge­birge e.V. a Klub Krušných hor, z.s. a pro­jekt Německo-český tur­naj v led­ním hoke­ji pro děti a mládež part­nerů Kreis­s­port­bund Erzge­birge e.V. a Sport Most z.s. budou hod­no­ce­ny v oběžném řízení.

Jed­nání Lokál­ního řídícího výboru se zúčast­nili zás­tup­ci MMR ČR Dr. Jiří Horáček a Ing. Karel Malát a za CRR Ing. Lenka Klognerová. Sask­ou stranu zas­tupo­vala Ywonne Schön­lein ze správního orgánu.  Na jed­nání se také před­stavi­la nová pro­jek­tová man­ažer­ka na saské straně eurore­gionu Tereza Fork­er.

Fond malých pro­jek­tů, který spravu­je a admin­istru­je eurore­gion, je pro­jek­tem v Koop­er­ačním pro­gra­mu ČR-Sasko Inter­reg V‑A a pod­poru­je přeshraniční spoluprá­ci Sas­ka a ČR do roku 2020. Ročně měla každá strana eurore­gionu k dis­pozi­ci průměrně 230 000 EUR. V součas­ném pro­gramovém období zbývá na české straně již jen vel­mi omezené množství k rozdělování, více finančních prostřed­ků zbývá na saské straně. O přidělení dotace rozho­du­je společný česko – saský Lokál­ní řídící výbor s celkovým počtem 16 hla­su­jících členů a 7 členů je s hlasem porad­ním. Pro­jek­ty byly posouzeny v odborných komisích eurore­gionu a jejich názo­ry byly ve všech pří­padech zohled­něny.