Velké projekty

Mon­i­torovací výbor pro­gra­mu přeshraniční spolupráce Inter­reg V A

V sídle Eurore­gionu Erzgebirge/Krušnohoří ve Freiber­gu se Mon­i­torovací výbor dne 4. pros­ince zabý­val stavem real­izace pro­gra­mu, vyplá­cením prostřed­ků a finanční zprávou Cer­ti­fikačního orgánu. Také v koop­er­ačním pro­gra­mu přeshraniční spolupráce již docháze­jí prostřed­ky. Výbor schválil změny v real­izaci dvou pro­jek­tů a před­ložený pro­jekt Jus­tice CZ-SN schválil jed­no­myslně. Dva další pro­jek­ty, Lesy v ohrožení – Přeshraniční síť pro mon­i­tor­ing a pre­ven­ci rizik a pro­jekt Posílení a rozvoj přeshraniční spolupráce “Kli­ma a Bio­di­verzi­ta ale oprávněně Mon­i­torovací výbor neschválil. Ostat­ně nedo­poruči­la je ani odborná komise pro živ­ot­ní prostředí naše­ho eurore­gionu. Člen­ové výboru se dále seznámili se zprávou o stavu plnění Komu­nikační strate­gie 2019 a s Komu­nikačním plánem na rok 2020 Bohužel se infor­ma­ce o novém pro­gramovém období omezi­ly jen na teo­ret­ick­ou část a konkrét­ní nové infor­ma­ce se dozvíme až v novém roce.  Teprve po vyhod­no­cení analýzy stá­va­jícího pro­gra­mu budou stanove­ny pri­or­i­ty a zohled­něny v rozpoč­tu. Co je pro eurore­giony ale pod­stat­né, je přede­vším Fond malých pro­jek­tů, který je v nové pro­gra­mu zahrnut. Na zasedání se také před­stavi­ly další dva eurore­giony – Eurore­gion Krušnohoří/Erzgebirge a Eurore­gion Nisa a prezen­to­val se zde pro­jekt Pod­po­ra přeshraniční spolupráce a vzdělávání v oblasti zdravot­nictví a záchranářství mno­ha českých i německ­ých part­nerů pod vedením Zdravot­nické záchran­né služ­by Ústeck­ého kra­je.