Agrární spolupráce

V sídle agrární společnos­ti Agrarge­sellschaft v Ansprun­gu u Marien­ber­gu se 6. pros­ince sešla zeměděl­ská komise s její obměně­nou česk­ou částí s novým předse­dou Ing. Romanem Honzíkem. Ing. Bergelt za sask­ou stranu infor­moval podrob­ně o situaci na trhu zeměděl­ských komod­it, o mírném zvýšení výkup­ních cen masa, ale i o prob­lémech v pro­duk­ci mlé­ka. Před­stavil také sys­tém dotací do zeměděl­ství na saské straně. V komisi se hod­ně disku­to­va­lo o bezoreb­ném zpra­cov­ání půdy. Něk­teří staří sedlá­ci se vyslovu­jí pro­ti této metodě, ale např. člen komise Jens Bey­er ji používá řadu let a je s ní vel­mi spoko­jen. Jako velký prob­lém vní­ma­jí zeměděl­ci v Německu sporný zákon o hno­jení, který ohrozí zeměděl­sk­ou pro­duk­ci něk­terých důležitých plodin. Pro­ti tomu­to zákonu se zvedá masivní odpor. Po vol­bách v Sasku pře­bíra­jí min­is­ter­st­vo zeměděl­ství Zelení. V celém Německu je patrné masivní zavádění opatření na ochranu kli­matu, poškozu­jící zeměděl­ství, což již vyvola­lo protesty. Orga­nizu­je je svaz mladých zeměděl­ců Land­schaftsverbindung, který již zor­ga­ni­zo­val demon­strace v Berlíně s bloká­dou dopravy s 10 000 trak­to­ry a s účastí 40 000 demon­stran­tů. O vývo­ji zeměděl­ství na české straně eurore­gionu infor­moval Ing. Honzík. Ubývá pro­dukce mlé­ka, výnosy obilovin byly letos lep­ší. Prob­lémem je nařízení, podle kterého se musí velké plochy zeměděl­ské půdy odd­ělit pásy 22 m široký­mi, což se dotkne 3000 zeměděl­ců. Na české straně se počítá s dotace­mi na pod­poru vče­lařství, ovoc­nářství, vzdělávání, inte­grace a na nestát­ní orga­ni­zace. Ing. Honzík před­stavil také pro­jek­tové záměry komise za česk­ou stranu. Měly by to být výměny zkušenos­tí v oblasti regionál­ních potravin se společ­nou výs­tavou, work­shopy o prob­lem­at­ice humusu, prob­lemati­ka lesů a kůrovce. Na komisi se před­stavil Ing. Josef Ryšavý, ředi­tel MAS Vladař o.p.s, který je navržen za nového čle­na komise. Závěr jed­nání se nesl v pří­jem­né před­vánoční atmos­féře.