Změny v Euroregionu Krušnohoří

Sta­lo se pravi­dlem, že v úvo­du zasedání rady hos­ti­tel před­staví své měs­to. Ing. Zdeněk Šim­bera, staros­ta Duch­co­va, za prezentaci rozvo­je svého měs­ta dne 31. 1. 2020 sklidil potlesk všech pří­tom­ných. Na jed­nání v duch­cov­ské rad­ni­ci se její člen­ové seznámili s probíha­jící přípravou nového pro­gra­mu a po zprávě o čin­nos­ti jed­na­tel­ství se zabý­vali změ­na­mi v komisích a člen­ské zák­lad­ně. Vza­li na vědomí ukončení člen­ství obce Březno a doplnili zeměděl­sk­ou komisi o Ing. Jose­fa Ryšavého, ředitele MAS Vladař o.p.s., a do sociál­ní komise po odstoupení Ing. Bla­hosla­va Číčela zvo­lila rada Mgr. Kamilu Sulíkovou, vedoucí odboru sociál­ních věcí MěÚ Žatec. Po změnách ve člen­ské fir­mě Celio navrhlo jeho nové vedení člen­em Rady Eurore­gionu Krušno­hoří obchod­ního ředitele Rad­ka Exn­era, kterého rada koop­to­vala. S dosavad­ním zás­tupcem Celia v radě, Antonínem Benešem, rada bude na zák­ladě jeho cen­ných zkušenos­tí v odpadovém hospodářství nadále spolupra­co­v­at.

Důležitým bodem byla přípra­va val­né hro­mady Eurore­gionu Krušno­hoří. Rada se shod­la na ter­mínu a mís­tu konání – uskuteční se 3. dub­na 2020 v Pod­bořanech. Jed­na­tel radě zašle svůj návrh výroční zprávy, aby se k ní rada mohla vyjádřit na svém příštím jed­nání v Žat­ci 28. 2. 2020. Jed­na­tel Mgr. Fran­tišek Bína oznámil radě na závěr jed­nání, že se k 31. 3. 2020 rozhodl ode­jít do důchodu. Doporučil za svou nás­tup­kyni dosavad­ní finanční man­ažerku Ing. Petru Koneč­nou, aby byla zajiště­na kon­ti­nui­ta dosavad­ní práce. Na zák­ladě neg­a­tivních zkušenos­tí z německé strany, kdy ve výběrovém řízení zvítězi­la nová jed­natel­ka a všich­ni dosavad­ní spolupra­cov­ní­ci eurore­gion na saské straně opustili, rada ten­to návrh akcep­to­vala a od 1. 4. 2020 je Petra Konečná jmen­ová­na jed­natelk­ou.

Po ofi­ciál­ním jed­nání člen­ové rady s velkým zájmem zhlédli v duch­cov­ském muzeu výs­tavu vojen­ských mod­elů sběratele Zdeň­ka Kle­men­ta.