Praktická spolupráce

Ředitel­ka Průmyslové a obchod­ní komory v Annaber­gu Jana Dost, která je také aktivní členk­ou komise pro hospodářství a tur­is­tiku Eurore­gionu Krušno­hoří, zprostřed­ko­vala 11. úno­ra setkání českých a saských regionál­ních pod­nikatelů v oblasti vybavení inter­iérů. Je to další konkrét­ní krok ke vzá­jem­ně výhod­né přeshraniční spoluprá­ci v Eurore­gionu Krušno­hoří