Euroregion Krušnohoří — kultura a mládež

Komise pro mládež a kul­tu­ru se sešla na svém prvním jed­nání v letošním roce 12. úno­ra v Měst­ském diva­dle v Mostě a zúčast­nil se ho jako host předse­da Eurore­gionu Krušno­hoří Ing. Vlas­tim­il Voz­ka, který má o prá­ci všech komisí velký zájem. Komise v úvo­du zhod­noti­la své úspěšné letošní pro­jek­ty, přede­vším tradiční advent­ní kon­cert celého eurore­gionu ve Freiber­gu, hudeb­ní ces­tu Krušno­hořím Lieder Tour na hrani­ci Vejprty-Bären­stein, dobovou insce­naci k výz­nam­né osob­nos­ti Krušno­hoří Hein­richu Tre­brovi. Cena Eurore­gionu Krušno­hoří za vynika­jící přeshraniční spoluprá­ci, kter­ou komise orga­nizu­je, byla slavnos­t­ně předá­na 28. 11. 2019 a komise se shod­la na ter­mínu podávání návrhů na její udělování vždy do 15. září. Také se podrob­ně zabý­vala přípravou nového pro­gra­mu, a pro Fond malých pro­jek­tů bude prosazo­vat zjednodušení dotací na umělecké pro­jek­ty. Jsou to přede­vším výda­je na umělce, které v součas­né době téměř znemožňu­jí jejich přeshraniční vys­tupování. Ten­tokrát měla komise k hod­no­cení 4 pro­jek­ty a po podrob­ném pro­jed­nání je doporuči­la ke schválení. Pro­jek­tovým záměrem komise zůstává nadále rec­i­proční výs­ta­va českých výt­varných uměl­ců na saské straně, před­pok­la­dem je ovšem získat tam vhod­ného žadatele pro­jek­tu. Na závěr seznámil předse­da Eurore­gionu Krušno­hoří Ing. Voz­ka komisi s rezi­gnací jed­natele Mgr. Fran­tiš­ka Bíny a s vol­bou Ing. Petry Konečné do funkce jed­natelky Eurore­gionu Krušno­hoří od dub­na letošního roku.