Sportovní komise v Lounech

Ne každý předse­da deseti odborných komisí naše­ho eurore­gionu dovede své čle­ny nad­ch­nout do takové aktivní čin­nos­ti, jako předse­da sportovní komise Mgr. Zděnek Piš­to­ra. Po nácviku gol­fu v Bítozevsi násle­doval 13. úno­ra výcvik komise v bowlin­gu v Lounech, Restau­race & Bowl­ing Nový Svět. Na vým­lu­vy jako někde­jší tělocvikář ohledy nebral. Ale hlavní náplní komise bylo hod­no­cení dvou sportovních pro­jek­tů, přípra­va let­ních sportovních her a hod­no­cení real­i­zo­vaných sportovních pro­jek­tů. Obě pro­jek­tové žádosti byly doporuče­ny pro schválení.  Sportovní hry dvou eurore­gionů, Krušnohoří/Erzgebirge a Elbe/ Labe, se budou letos konat v září v Bílině pod zášti­tou starostky Bíliny Mgr. Bařtipánové, aktivní členky sportovní komise.  Klad­ně byly na jed­nání v Lounech hod­no­ce­ny také dva real­i­zo­vané pro­jek­ty, Lyžařský pro­jekt Zim­ní hry Ore Moun­tan a hoke­jová utkání mládeže v Seif­f­enu. Předse­da komise na závěr jed­nání infor­moval komisi o rozhod­nutí jed­natele Mgr. Fran­tiš­ka Bíny ode­jít do důchodu a poděko­val mu za jeho prá­ci ve sportovní komisi. Poté před­stavil novou jed­natelku Ing. Petru Koneč­nou, která nas­toupí do této funkce od dub­na letošního roku.