Kraj a jeho euroregiony

Tradiční setkání hejt­mana Ústeck­ého kra­je Oldřicha Bubeníč­ka a jeho spolupra­cov­níků se zás­tup­ci Eurore­gionu Krušno­hoří a Eurore­gionu Labe se uskutečni­lo v úterý 18. úno­ra 2020 v pra­cov­ně hejt­mana. Hlavním bodem byla společná přípra­va na nové pro­gramové období v oblasti přeshraniční spolupráce. K tomu byla vytvoře­na pra­cov­ní skupina tvořená předsedy obou eurore­gionů, jejich zás­tupců a jed­natelů. Za Ústecký kraj to budou zás­tup­ci odboru regionál­ního rozvo­je. Zás­tup­ci eurore­gionů vysoce oce­nili pod­poru kra­je ve své prá­ci a aktivní účast pra­cov­níků Kra­jského úřadu v odborných komisích eurore­gionů. Na setkání se před­stavi­la nová jed­natel­ka Eurore­gionu Krušno­hoří Ing. Petra Konečná, která od 1. 4. 2020 vys­třídá dosavad­ního jed­natele Mgr. Fran­tiš­ka Bínu. S ním se za všech­ny rozloučil hejt­man Bubeníček, poděko­val mu za dosavad­ní prá­ci a předal mu medaili hejt­mana Ústeck­ého kra­je s pamět­ním lis­tem.