Komise po životní prostředí a regionální plán

Na svém jed­nání v sídle společnos­ti Unit­ed Ener­gy v Komořanech 20. úno­ra jed­nala komise pod vedením Ing. Moniky Zeman, MBA, z Kra­jského úřadu Ústeck­ého kra­je, která je i zás­tup­kyně ředitele KÚ pro výkon pře­ne­sené působ­nos­ti a vedoucí odboru živ­ot­ního prostředí a zeměděl­ství. Je také ale dlou­ho­le­tou a aktivní členk­ou komise po živ­ot­ní prostředí a regionál­ní plán Eurore­gionu Krušno­hoří. Ten­tokrát zas­toupi­la nemoc­ného předse­du komise Dr. Rotha.

Jed­nání komise se soustředi­lo na prob­lematiku ochrany ovz­duší a přírody a pro vzá­jem­nou infor­movanost doporuči­la využít Eko­log­ické cen­trum Most pro Krušno­hoří i na saské straně. Velká výmě­na infor­ma­cí a názorů proběh­la na téma eko­log­ická poli­ti­ka v obou zemích z regionál­ního pohle­du.  Česká strana se seznámi­la s ener­get­ick­ým pro­gramem nové saské vlády, se zákazem výs­tav­by větrných elek­tráren v chráněných územích v Sasku a s další­mi směry ener­get­ick­ého využívání obnovitel­ných zdro­jů. Česká strana před­stavi­la svo­ji kon­cep­ci ochrany přírody a ener­get­ick­ého využívání obnovitel­ných zdro­jů, a rovněž sys­tém infor­movanos­ti oby­va­tel v pří­padě ohrožení živ­ot­ního prostředí.

Komise se poté shod­la na společných pro­jek­tových záměrech – bude to vzá­jem­ná infor­movanost o stavu živ­ot­ního prostředí na regionál­ní úrovni, společná ochrana přírody a záchrana tetřív­ka v krušno­horských lesích. Ing. Hladová, ekolož­ka UE, před­stavi­la záměr výs­tav­by spalovny komunál­ního odpadu v tom­to pod­niku. Dosud tomu brání nejas­ná leg­isla­ti­va na české straně, která neu­možňu­je podání velkého evrop­ského pro­jek­tu. Provoz spaloven je pro čle­ny komise vel­mi živé téma, a pro­to v květ­nu navštíví spalovnu v Chotíkově u Plzně.

S velkým zájmem absolvo­vali všich­ni člen­ové komise vysoce odbornou exkurzi v provozu teplárny s elek­trárnou.

Na závěr předse­da Eurore­gionu Krušno­hoří Ing. Vlas­tim­il Voz­ka, který se zájmem navštěvu­je všech­ny komise, před­stavil novou jed­natelku Eurore­gionu Krušno­hoří Ing. Petru Koneč­nou, která od 1. 4. 2020 nahradí dosavad­ního jed­natele Mgr. Fran­tiš­ka Bínu.