Komise pro hospodářství a turistiku ve firmě Bilfinger v Mostě

Komise pro hospodářství a tur­is­tiku jed­nala 27. 2. 2020 ten­tokrát v česko – německé fir­mě Biflinger, v jejím Tréninkovém cen­tru. Na podrob­né prezentaci se člen­ové komise seznámili s boha­tou čin­nos­tí toho­to cen­tra, s jeho svářečsk­ou školou a učeb­ní­mi obo­ry a na odborné exkurzi se s cen­trem všich­ni seznámili na vlast­ní oči. Jed­nání se ten­tokrát zúčast­nil pouze jeden jed­iný člen německé části komise, její předse­da, pro­to se k pro­jek­tu Krušno­horská Nej, který by měl před­stavit neja­trak­tivnější tur­i­stické ino­vace, bohužel saská strana nepřipo­jí, ačko­liv hejt­man Ústeck­ého kra­je pro ni již připrav­il cenu. Saský part­ner Tur­i­stický svaz Krušno­hoří původ­ně pro­jevil zájem, ale pak nereago­v­al, na jed­nání komise neby­la pří­tom­na ani jeho vedoucí, ani její zás­tup­kyně. Ško­da, mohli jsme spolu s vyhod­no­cením českých úspěšných tur­i­stick­ých ino­vací poz­nat i ty na saské straně. Komise se také živě zají­mala o přípravu nového pro­gra­mu. Poté jed­no­myslně doporuči­la ke schválení pro­jekt 8. Mědě­necké krušení — 500 let obce Měděnec. Předsed­kyně české části komise Ing. Košanová před­stavi­la pro­jekt Techn­o­days, který se uskuteční v dub­nu v Chomu­tově a předse­da saské části komise Math­ias Lißke před­stavil pro­jek­tový záměr násled­ného využití mater­iálu z výsypek, pro který hledá českého part­nera. Před­stavil také záměry v propa­gaci Mon­tan­re­gionu. Na závěr se komise rozlouči­la s dosavad­ním jed­natelem české části Eurore­gionu Krušno­hoří Mgr. Bínou, který odchází do důchodu, a přiví­ta­la novou jed­natelku Ing. Petru Koneč­nou, která ho od 1. dub­na nahradí.