Rada Euroregionu Krušnohoří v Žatci

Mís­tostaros­ta Žatce Jaroslav Špič­ka zor­ga­ni­zo­val jed­nání rady opět po roce dne 28. úno­ra na rad­ni­ci v Žat­ci, kde rada vždy­cky vel­mi ráda zasedá. Zabý­vala se zde přípravou nového pro­gra­mu, odsouh­lasi­la změny v zeměděl­ské komisi a zvo­lila Ing. Moniku Zeman předsed­kyní komise pro živ­ot­ní prostředí a regionál­ní rozvoj. Pověři­la ji rovněž návrhem revize této důležité komise, který rada pro­jed­ná na svém příštím jed­nání v Pod­bořanech, a vyjádři­la poděkování dosavad­ní­mu dlou­ho­leté­mu předse­dovi komise Dr. Jiří­mu Rothovi.  Důležitým bodem byla přípra­va jed­nání Lokál­ního řídícího výboru Fon­du malých pro­jek­tů a pro­jed­nání před­ložených šesti pro­jek­tů. Eurore­gion Krušno­hoří spravu­je ten­to oblíbený fond na pod­poru drob­né přeshraniční spolupráce a cítí za něj velk­ou odpověd­nost. Rada také v Žat­ci podrob­ně připrav­i­la val­nou hro­madu Eurore­gionu Krušno­hoří, která se uskuteční ten­tokrát v pátek 3. dub­na 2020 v Pod­bořanech. Jed­nání rady navštívi­la i oblíbená žate­cká starost­ka a sená­tor­ka Mgr. Zdeň­ka Hamouzová, která eurore­gion výz­nam­ně pod­poru­je.