Muzea a kulturní památky

Komise pro muzea a kul­turní památky se sešla na svém prvním setkání 2. břez­na v Bergmagaz­inu v Marien­ber­gu. Tato bývalá sýp­ka byla ve spoluprá­ci s part­ner­ským městem Most v rám­ci velkého pro­jek­tu přes­tavě­na na Muzeum krušno­horského lidového umění a na oblíbené cen­trum part­ner­ské přeshraniční spolupráce. Komise zde podrob­ně hod­noti­la pro­jekt Muzeál­ní noc part­nerů Pock­au-Lenge­feld a Pod­krušno­horské tech­nické muzeum, o.p.s., a doporuči­la ho ke schválení. Jako na každém jed­nání, i v Marien­ber­gu se zás­tup­ci jed­notlivých muzeí a kul­turních památek vzá­jem­ně infor­movali o svých aktiv­itách, staveb­ních úpravách, rekon­strukcích a výs­tavách. Také dojed­nali, které výs­tavy si vzá­jem­ně vymění. Velk­ou roli v přeshraniční spoluprá­ci by měl hrát Mon­tan­re­gion Krušno­hoří, který by se měl jako svě­tové dědictví více prezen­to­vat. Ing. Voz­ka, předse­da Eurore­gionu Krušno­hoří, navrhl rozšířit stá­va­jící pub­likace i o další hor­nické památky v rám­ci eurore­gionu, což bylo komisí plně akcep­továno. Na zák­ladě dohody z posled­ního jed­nání komise dochází k pod­pisu koop­er­ačních smluv mezi muzei, první smlou­va je navrže­na mezi muzei Most a Annaberg. Pro­jek­tový­mi záměry komise do příštího pro­gramového období je tedy přede­vším prohloubení prezen­tace Mon­tan­re­gionu, ale komise se znovu zabý­vala záměrem pro­jek­tu „Zámky v Krušno­hoří“ (jako obdo­ba fran­couzských zámků na Loiře).  Se zájmem vyslech­li člen­ové komise infor­ma­ce o přípravě nového česko – saského koop­er­ačního pro­gra­mu. Na závěr se komise rozlouči­la s dosavad­ním jed­natelem Eurore­gionu Krušno­hoří Mgr. Fran­tiškem Bínou, které­mu za dosavad­ní prá­ci přišel poděko­vat i staros­ta Marien­ber­gu André Hein­rich a předal mu jeho oblíbený Marien­berg (řezbářsky zpra­co­v­aný).