Atraktivní Krušné hory bez ocenění saské strany

Sdružení SPO-NA (OHK Most, Eurore­gion Krušno­hoří, Des­ti­nační agen­tu­ra Krušno­hoří, Hospodářská a sociál­ní rada okre­su Most) udělu­je kaž­doročně cenu Krušno­horská NEJ. V anketě na inter­ne­tu lidé hla­su­jí o nejlepší, ino­v­a­tivní pro­jekt v rozvo­ji tur­is­mu v Krušných horách. V min­ulém roce toto ocenění obdrže­lo Ther­mal­i­um Teplice. Sna­hou orga­nizá­torů bylo od počátku zapo­jit do soutěže sask­ou stranu, od které se očeká­va­lo jen to, aby dodala do společného vyhod­no­cení svůj atrak­tivní ino­v­a­tivní pro­jekt. Mohli jsme tak mít možnost seznámit se na společné prezentaci tře­ba také i s další­mi úspěšný­mi saský­mi atrak­tivní­mi pro­jek­ty v tur­is­mu. Německý part­ner v této oblasti, Krušno­horský tur­i­stický svaz (Touris­musver­band Erzge­birge e.V.), se bohužel této prezen­tace nezúčast­ní. Je to ško­da, moh­lo to by zají­mavé srovnání. A to hejt­man Ústeck­ého kra­je Oldřich Bubeníček zajis­til pro saského part­nera dokonce již i speciál­ní cenu. Chy­bí zprostřed­ko­va­tel­ská aktivi­ta, kter­ou na saské straně tak skvěle zvlá­dala bývalá jed­natel­ka německé části eurore­gionu Beate Eben­höh.