Informace z Euroregionu Krušnohoří

Vzh­le­dem k aktuál­ní situaci je Val­ná hro­ma­da Eurore­gionu Krušno­hoří, původ­ně pláno­vaná v ter­mín 3. 4. 2020, odlože­na. O novém ter­mínu budeme své čle­ny a přátele neprodleně infor­mo­vat po dub­novém jed­nání Rady Eurore­gionu Krušno­hoří.

Všem našim členům a přátelům držíme palce, aby součas­nou kri­zovou situaci úspěšně zvládli.

 

Za Eurore­gion Krušno­hoří

Ing. Vlas­tim­il Voz­ka, předse­da