Informace z Euroregionu Krušnohoří

Aktuál­ní infor­ma­ce pro žadatele FMP k poza­s­taveným pro­jek­tům z důvo­du opatření pro­ti šíření koron­aviru

STORNO POPLATKY jsou uznatel­ným výda­jem.

V pří­padě, že jste uhradili zálo­hu nebo celkovou částku za externí služ­by a doš­lo (dojde) ke zrušení akce z důvo­du opatření pro­ti šíření koron­aviru, jsou storno poplatky uznatel­ným výda­jem. Důležité je, aby pří­jem­ce dotace co nejdříve o této skutečnos­ti infor­moval doda­vatele a snažil se o vrá­cení zapla­cené částky v co největším rozsahu.
Pokud by se daná aktivi­ta pro­jek­tu neuskutečni­la, je nut­né ji real­i­zo­vat v náhrad­ním ter­mínu tak, aby byly dodrže­ny schválené aktiv­i­ty pro­jek­tu.
Vzh­le­dem k tomu, že dopady opatření při boji pro­ti SARS-CoV­‑2 mohou pro žadatele zna­me­nat velké množství různých prob­lémů s různým dopa­dem na har­mono­gram pro­jek­tu, doporuču­jeme konzul­to­vat jed­notlivé pří­pady s naším sekre­tar­iátem.

Min­is­ter­st­vo pro míst­ní rozvoj inten­zivně jed­ná o aktuál­ní situaci, a z ní ply­noucích dopadech na pro­gram a pro­jek­ty, také s Evrop­sk­ou komisí. Pro další infor­ma­ce pro­to doporuču­jeme sle­dovat stránky:
https://www.crr.cz/opatreni-centra-souvisejici-s-koronavir…/
https://www.sn-cz2020.eu/cz/
https://koronavirus.mzcr.cz/

Eurore­gion je Vám k dis­pozi­ci na mobil­ním tele­fonu nebo e‑mailu.