Sdělení projektovým partnerům

Propuknutí pan­demie COVID-19 ovlivňu­je nečekanou a čím dál větší měrou fun­gování Pro­gra­mu spolupráce Česká repub­li­ka – Sasko 2014–2020. Jsme si vědo­mi toho, že momen­tál­ní situ­ace může narušit průběh i Vaše­ho pro­jek­tu, pro­tože něk­teré pláno­vané aktiv­i­ty jsou real­i­zo­vatel­né jen v omezeném rozsahu, pří­pad­ně nej­sou real­i­zo­vatel­né vůbec. Pro­to by Vám Řídící orgán a Národ­ní orgán rády před­stavi­ly možnos­ti, jak dopad krize COVID-19 na Váš pro­jekt zmír­nit.

V každém pří­padě je nut­né kon­tak­to­vat Společný sekre­tar­iát (kontakt@sn-cz2020.eu), resp. Vaše národ­ní Kon­trolory. Každá situ­ace bude posu­zová­na indi­viduál­ně a pro kaž­dou se po poradě s Vámi nalezne řešení.

Níže uve­dená ule­hčení nepřed­stavu­jí žád­nou změnu stá­va­jícího právního rám­ce v real­izaci part­ner­ských pro­jek­tů. Slouží pouze ke snížení neg­a­tivních dopadů krize COVID-19 na real­izaci pro­gra­mu.

Chcete-li využít něk­terých z uve­dených možnos­tí ule­hčení, je Vaší povin­nos­tí důvěry­hod­ně doložit sou­vis­lost mezi aktuál­ním stavem Vaše­ho pro­jek­tu a krizí kolem koron­aviru. Musíte doložit či prokázat, že jste neměli možnost ovlivnit výši nák­ladů a že jste vědomě pod­nikli vše pro to, abyste se vzniklým nák­ladům vyh­nuli, nebo je ale­spoň min­i­mal­i­zo­vali. Přís­luš­nou doku­mentaci můžete pře­dat spolu s vyúč­továním výda­jů Kon­trolorovi (SAB nebo CRR). Při hod­no­cení stavu věci se bude v prvé řadě přih­lížet k úspěchu pro­jek­tu jako celku. K tomu patří real­izace aktiv­it, dosažení pro­jek­tových cílů a výsled­ky pro­jek­tu.

Ustanovení a nařízení Smlou­vy o poskyt­nutí dotace a Společného real­iza­čního doku­men­tu včet­ně zadávání veře­jných zakázek a přís­lušných nařízení Evrop­ské unie platí i za těch­to ztížených pod­mínek.

 Způ­so­bilost výda­jů v aktiv­itách pro­jek­tů

-        Pokud Vám vznikly nák­la­dy na real­izaci pro­jek­tových aktiv­it, které mohly nebo mohou být kvůli krizi COVID-19 zre­al­i­zovány jen zčásti (jako např. plat­ba náj­mu za pros­to­ry navz­do­ry zrušené akci, ces­tovní nák­la­dy, nemožnost refun­dace již zapla­cených účast­nick­ých poplatků ze strany pořa­datele, stornovací poplatky), mohou být tyto výda­je dotovány.

-        V pří­padě, že Vám byly vzniklé nák­la­dy pro­pla­ce­ny či vyrovnány jinou ces­tou (např. pojištěním, příspěvkem na prá­ci na zkrá­cený úvazek atd.), je tře­ba toto oznámit SAB/CRR. Způ­so­bilé nák­la­dy pak budou sníže­ny o částku poskyt­nutou třetí stra­nou.

-        Výda­je, které by mohly vzni­knout real­iza­cí pro­jek­tových aktiv­it v alter­na­tivním for­má­tu (např. online meet­ingy, e‑learning apod.), musí výz­nam­nou měrou přis­pět k pro­jek­tovým cílům. Je rovněž nezbyt­né tyto aktiv­i­ty dostatečně zdoku­men­to­vat a odůvod­nit.

-        Výda­je za pořízené pro­duk­ty či služ­by (např. vybavení, dárky nebo soutěžní ceny) původ­ně pláno­vané pro pro­jek­tové aktiv­i­ty, kterých žada­tel kvůli krizi COVID-19 na pro­jekt nevyuži­je, ale může jich využít později na jinou aktiv­i­tu mimo pro­jekt, jsou nezpů­so­bilé.

Real­izace pro­jek­tových aktiv­it

-        Změny pro­jek­tu jako celku musí Lead part­ner oznámit SAB, a to před kon­cem doby real­izace pro­jek­tu.

-        změnách, které nema­jí zásad­ní dopad na dosažení pro­jek­tových cílů (např. odložení akcí, změ­na for­má­tu akce, jako např. „online“ mís­to prezenční formy, prod­loužení doby real­izace pro­jek­tu za účelem real­izace napláno­vaných aktiv­it), rozho­du­je SAB.

-        zásad­ních změnách, jako např. o změně plánu výda­jů a finan­cov­ání nebo o změně pro­jek­tových aktiv­it, které by výz­nam­ně naruši­ly dosažení pro­jek­tových cílů, rozho­du­je Mon­i­torovací výbor.

-        Pro­jek­tové aktiv­i­ty, které nemohly být zre­al­i­zovány, ale jsou přesto pro dosažení pro­jek­tových cílů nezbyt­né, se uskuteční dodatečně, nebo pro ně bude po dom­lu­vě se Sask­ou rozvo­jovou bank­ou (SAB) nalezeno náhrad­ní řešení.

-        Na tom­to místě je tře­ba upo­zor­nit na skutečnost, že i v pří­padě pozměněných pro­jek­tových aktiv­it musí být dodržová­na ustanovení a pravid­la pro zadávání veře­jných zakázek podle Smlou­vy o poskyt­nutí dotace a Společného real­iza­čního doku­men­tu, pokud se změny toho­to dotýka­jí.

 Lhů­ty

-        Infor­mu­jte svého Kon­trolo­ra (SAB nebo CRR), pokud lhů­tu nejste schop­ni dodržet. Kon­trolor s Vámi dojed­ná nový ter­mín.

-        V pří­padě, že urgent­ně potře­bu­jete vypla­cení prostřed­ků, oznamte to své­mu Kon­trolorovi. Vaše před­ložené vyúč­tování obdrží novou lhů­tu, nebo budete požádáni o zaslání dodatečné Žádosti o plat­bu.

Fond malých pro­jek­tů

Pro pří­jem­ce Fon­du malých pro­jek­tů platí obdob­ná ustanovení jako ve výše uve­dených odstavcích, přičemž jed­notlivá hlášení a infor­ma­ce musí být před­lože­ny přís­lušné­mu eurore­gionu. V pří­padě dalších dotazů doporuču­jeme spo­jit se s přís­lušným pro­jek­tovým sekre­tar­iátem Vaše­ho eurore­gionu.