Aktuální termíny a změny

Aktuál­ní infor­ma­ce z eurore­gionu kvůli při­jatým opatřením pro­ti šířící­mu koron­aviru:
  • Jednání val­né hro­mady a rady, pláno­vané na 3.4.2020, se pře­sou­vá na 29.5.2020. Mís­to konání se zatím nemění (Pod­bořany, Národ­ní dům, https://www.narodni-dum.cz/)
  • Jed­nání LŘV ve Freiber­gupláno­vané 27.5.2020, se nekoná. Hlasování o pro­jek­tech proběhne for­mou oběžného řízení. Člen­ové výboru budou přizváni k bodování v sys­té­mu dne 12.5. 2020. Uzávěr­ka hod­no­cení je stanove­na na 22.5.2020.
  • Jed­nání společných komisí v tom­to polo­letí se neuskuteční. Po reg­is­traci pro­jek­tů budou přís­lušným komisím zaslány zareg­istrované pro­jek­ty s poža­davkem na jejich stanoviska.