Ukázka přeshraniční solidarity a soudržnosti ČR-Sasko

Dovolu­jeme si sdílet příspěvek saského pre­miéra Michaela Kretschmera.

Česk­ou repub­li­ka spo­ju­je blízký a part­ner­ský vztah. Je pro­to právě důležité stát při sobě v těch­to těžkých časech. Za účelem přek­lenutí krátkodobého výpad­ku v České repub­lice v dodávce dýchacích masek a mater­iálu pro testy korony, saská stát­ní vlá­da společně s Fraun­hofer Insti­tutem pro buněč­nou ter­apii a imunolo­gie IZI posky­tu­je naší zemi rychlou a neby­rokrat­ick­ou dodávku. Toto je vel­mi konkrét­ní ukáz­ka sol­i­dar­i­ty a soudržnos­ti přes hran­ice.

Zdroj: https://www.facebook.com/MP.Michael.Kretschmer/posts/3028659463822447?__xts__[0]=68.ARBsEmXv7aQaeeoQfxjhln6jEJ013twJ9Ti0lzQYSH0jvr1zdPVJnmuuqdutPutc4E_LehRRpUPXPRGkBJGYnvIEBUKc7Op-mSnOBSmRhfWq4At9dqGRv1rRWa_kLJZk_eMKvnOmPS19jn4EivjVpfXxkBrftMca4iY7mSAgFHgPQ9Q_v7xhqRpKAge3hItahUYlfi6UwRrYiWwid8PEeUsjk69E8GAG5IXTg0DA7sGD5TOJS13bGNDbnxM_AvYX_rI4-d10sl6kX0oxSXq3Jdyhk02z9rnh1Es9I6-vybE26jz7Q0F7To_7Nn9wQPc_JeKt1PBv7YcVdcpmyZLw-YvK7A&__tn__=-R