Přeshraniční iniciativa — výzva vládám

Obě naše strany eurore­gionu sdílí tuto aktiv­i­tu a uví­ta­jí jakéko­liv námě­ty

Sousedé z Čech a Sas­ka si v sobo­tu udělali společ­nou procházku na něko­li­ka místech podél česko-německé hran­ice. Jed­no z nich bylo poblíž Tisé na Ústecku. Infor­moval o tom deník.cz i saské regionál­ní noviny. Na Face­booku vznikla poté Skupina Sobo­ty pro soused­ství | Sam­stage für Nach­barschaft | Sobo­ty dla sąsiedzt­wa, kter­ou eurore­gion sle­du­je v pozi­ci čle­na skupiny.

Foto: Mario Ulbrich, Freie Presse

Účast­ní­ci vyz­vali vlády Čes­ka a Němec­ka, aby zaháji­ly kroky k otevření hran­ic pro běžné lidi. Nemožnost vídat se s přáteli, rod­i­na­mi, sousedy vní­ma­jí neg­a­tivně. ČTK to řekl jeden z orga­nizá­torů akce Jan Kva­pil, který působí na kat­edře ger­man­is­tiky. Nápad na společ­nou procházku vznikl ve skupině přá­tel. “Chy­bí nám osob­ní kon­takt, ten žád­ná sociál­ní síť nenahradí. Za myšlenk­ou stála také touha se přesvědčit o tom, že na druhé straně hran­ice je vše v pořád­ku, že tam neži­je žád­ný vetř­elec,” řekl ČTK.

Součas­ná situ­ace narušu­je podle účast­níků procházky vztahy. “Je tu velká potře­ba ukázat na nes­myslnost totál­ního uza­vření hran­ic,” uvedl Kva­pil. Ještě před procházk­ou vznikla výz­va, v níž sousedé z pohraničí žáda­jí otevření hran­ic s ohle­dem na to, že situ­ace se šířením nového typu koron­aviru je v Česku a Sasku obdob­ná. “Nedo­pustíme, aby se příhraničí sta­lo opět per­iférií, včet­ně sociál­ních, kul­turních a eko­nom­ick­ých důsled­ků,” uvedli v tex­tu zveře­jněném mimo jiné na face­booku orga­nizá­toři soused­ských procházek.

Více v článku:
https://www.denik.cz/regiony/sousede-sever-cech-sasko-prochazka-hranice-vyzva-vlada.html

Sobo­ty pro soused­ství | Sam­stage für Nach­barschaft | Sobo­ty dla sąsiedzt­wa
https://www.facebook.com/groups/229694358306034/?ref=group_header

Video reportáž:

https://www.youtube.com/watch?v=T8dH6rOCrAA&feature=share&fbclid=IwAR2cuo0JEYhB3wSd_fpl7T76B8anxoSzEPqANrXSvlY_IBESaY685arq-c8

https://www.facebook.com/skyimages/videos/1667909516690274/?t=2