Největší cínový důl v českém Krušnohoří se otevírá pro veřejnost

Největší cínový důl v českém Krušno­hoří se otevírá pro veře­jnost. Hor­nický region Erzgebirge/Krušnohoří je od 6. čer­vence 2019 památk­ou zap­sanou na Sez­nam svě­tového dědictví UNESCO.

V pondělí 25. květ­na se po virem prod­loužené zim­ní přestávce opět otevře pro veře­jnost Důl Mau­ri­tius na Hře­bečné. Prohlíd­ky cínového dolu z 16. sto­letí, který byl prohlášen za národ­ní kul­turní památku a je součástí památky svě­tového dědictví UNESCO, je možné si rez­er­vo­vat na www.dulmauritius.cz, prohlíd­ky budou probíhat den­ně.

FOTO.:
http://www.dulmauritius.cz/cs/foto-video.html

Pro­jekt Hor­nický region Erzgebirge/Krušnohoří je pod­pořen z Evrop­ského fon­du pro regionál­ní rozvoj, v pro­gra­mu Ahoj sousede.Hallo Nach­bar. Inter­reg VA/2014–2020.

Zdroj a více infor­ma­cí:

http://www.dulmauritius.cz/images/ke_stazeni/mauritius.pdf

Video-pozván­ka:

https://www.facebook.com/montanregion/videos/1318444498222708/