Příprava Programu spolupráce 2021–2027 (INTERREG VI A) byla zahájena.

Zapojte se prosím do dotazníkového šetření. Vaše nápady a názory potřebujeme!

Práce na přípravě nového Pro­gra­mu spolupráce 2021–2027 byly zahá­je­ny.

Zák­lad tvoří Společné mem­o­ran­dum o pokračování přeshraniční spolupráce mezi soused­ní­mi země­mi, které bylo podep­sáno 14. listopadu 2018.

Společným mem­o­ran­dem bylo mj. ujed­náno, že funkci Řídícího orgánu převezme i nadále saská strana. Min­is­ter­st­vo pro regionál­ní rozvoj České repub­liky bude Národ­ním orgánem i v novém dotačním období 2021–2027.

V roce 2019 byla ustave­na bina­cionál­ní redakční skupina, jejíž čle­ny jsou vedle Řídícího a Národ­ního orgánu jak zás­tup­ci saských min­is­ter­stev, českých kra­jů a obchod­ních a sociál­ních part­ner­ských insti­tucí, tak zás­tup­ci eurore­gionů obou zemí. Redakční skupině předsedá Řídící orgán. Člen­ové redakční skupiny pracu­jí podle prin­cipu mlu­včích a při kon­cipování Pro­gra­mu spolupráce Řídící a Národ­ní orgán pod­poru­jí.

Svou prá­ci zaháji­la redakční skupina hlasováním o tem­at­ick­ém zaměření budoucího Pro­gra­mu spolupráce, tzn. o před­mětech pod­pory. Zároveň byly zohled­něny také poz­natky socioeko­nom­ické analýzy , výsled­ky rozhovorů, resp. tem­at­ick­ých work­shopů s regionál­ní­mi exper­ty a zain­tereso­vaný­mi strana­mi obou zemí, ste­jně jako doporučení Evrop­ské komise týka­jící se možných před­mětů pod­pory.

Do 5. červ­na 2020 probíhá online dotazníkové šetření za účelem získání infor­ma­cí o pláno­vaných přeshraničních aktiv­itách či pro­jek­tových nápadech. Účast­ní­ci dotazníkového šetření se tak mohou výz­nam­ně podílet na utváření pro­gra­mu.

Další přípra­va pro­gra­mu závisí na rozhod­nutích na evrop­ské úrovni. Pro­gramový doku­ment bude možné dokončit a podat ke schválení Evrop­ské komisi teprve po uza­vření vyjed­návání o Víceletém finančním rám­ci (VFR) a návrzích nařízení.

Zdroj: https://www.sn-cz2020.eu/cz/foerderprogramm/aktuelles/Aktuality.jsp