ZVEME VÁS NA UNIKÁTNÍ VIRTUÁLNÍ 3D PROHLÍDKU⛏ ŠTOLA PANNY MARIE POMOCNÉ⛏ SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ UNESCO🖤

Pod­krušno­horské tech­nické muzeum úspěšně real­izu­je pro­jek­ty v rám­ci Fon­du malých pro­jek­tů, které spravu­jeme. S radostí Vám před­stavu­jeme pro­jekt VIRTUAL TOUR — KRUŠNÉ HORY, jehož cílem je zvýšit atrak­tiv­i­tu a návštěvnost maleb­ných Krušných hor a vytvořit pro tur­isty jakýsi manuál, co je hezké vidět a to vše se zaměřením na památky, které byly zařazeny do UNESCA. Jed­ním z prvních výs­tupů pro­jek­tu je vir­tuál­ní 3D prohlíd­ka Štoly Pan­ny Marie Pomoc­né, která Vám novým způ­sobem umožní prohléd­nout si jakáko­liv mís­ta toho­to jedinečného lid­ského díla. Vstoupit můžete do všech pros­tor, prak­ticky i tam, kam se běžný návštěvník nedostane. Důl­ní chod­by můžete procházet dvě­ma způ­so­by — buď klikáním na posu­vné kruhy, nebo klikem na značku 3D mod­elu (levý dol­ní roh) a odtud budete rov­nou pře­ne­seni na mís­to, které si v tom­to mod­elu nakliknutím vyberete. Je nám jas­né, že nemůžeme nahra­dit atmos­féru, kter­ou vyvolává skutečná návště­va toho­to jedinečného mís­ta. 3D pros­torové nasken­ování umožní ALE při­blížit výjimečné lid­ské dílo a to zcela každé­mu, bez věkového či fyz­ick­ého omezení.

Odkaz na prohlíd­ku štoly: https://my.matterport.com/show/?m=fYK3L5mdTBG

Autor pro­jekce: https://360.ponterecords.cz/

Webová strán­ka pro propa­gaci se připravu­je!
Níže malá ochut­náv­ka:
První zmínky o těžbě ve štole Pan­ny Marie Pomoc­né a Koňské jámě na Měděn­ci se datu­jí do roku 1449. Před­pok­ládá se ale, že k důl­ní čin­nos­ti zde docháze­lo již mno­hem dříve. Těž­ba tu byla ukonče­na v roce 1870. Unikát­nost toho­to tech­nick­ého lid­ského díla, spočívá ve výjimečné čet­nos­ti různých způ­sobů těž­by od 15. do 19. sto­letí, nacháze­jících se na poměrně malé ploše. Výjimečná je zde také čet­nost orig­inál­ních arte­fak­tů (his­torické značky, výdřevy suché zdi-zak­lád­ky, pozůs­tatky po ruční těžbě) spo­jených s his­torií těž­by.

Popisky k 3D prohlíd­ce:
• Dol­ní jezírko
• Dět­ský havíř – V dole pra­co­v­aly děti od 10 let. Dívky mohly s prací v dole skončit po dosažení první men­stru­ace. Dět­ská práce spočí­vala hlavně v odnášení vytěženého mater­iálu.
• Granát (Pyrop)
• Havíř 1951 – 1953 – Havíř z doby ura­nového průzku­mu z let 1951 – 1953.
• Křišťálové tav­erny
• Mala­chit
• Prohlíd­ka 1910
• Pra­cov­ní smě­na ve stře­dověkém dole trvala 16 hodin. Průměrná dél­ka dožití havíře byla 45 – 47 let.
• Původ­ní stře­dověká zak­lád­ka
• Původ­ní výdře­va cca 250 let stará
• Původ­ní výdře­va cca 250 let stará
• Soš­ka Pan­ny Marie – Ve většině dolů bývá socha sv. Bar­bo­ry, ochránkyně horníků. Tato što­la je však poj­men­ová­na po Pan­ně Marii Pomoc­né a pro­to i opa­tro­vnicí toho­to důl­ního díla je Pan­na Marie.
• Stře­dověká důl­ní pos­tupová znač­ka
• Stře­dověká důl­ní znač­ka
• Vys­tro­jený komín – Propo­jení do nejs­tarší části dolu – Što­la Koňská jáma
• Zad­ní jezírko
• Što­la Pan­ny Marie Pomoc­né – První his­torické zmínky hov­oří o těžbě stříbra a železa. Od roku 1520 se zde těži­ly měděné rudy. Těž­ba byla zas­tave­na v roce 1840. Pro tur­isty byla što­la zpřís­tup­ně­na roku 1910. Novodobého otevření se što­la dočkala v roce 2017.
• Što­la Pan­ny Marie Pomoc­né 1925
• Horní jezírko
• Kře­san­ice – Stopy po prá­ci mlád­kem a želízkem. Pochází z 15. až 16. sto­letí.
• První doložené záz­namy o těžbě v těch­to místech pochází z roku 1449. K těžbě zde však docháze­lo mno­hem dříve. Těži­lo se zde stříbro, žele­zo a měď.
• Při stře­dověké ruční prá­ci byl post­up raž­by cca 3 cm za den.
• Tlakové hadice – Pozůs­tatek po ura­novém průzku­mu z let 1591 – 1953