Mimořádná Rada Euroregionu Krušnohoří

V pátek 22.05.2020 se sešla na svém mimořád­ném jed­nání rada.

I přes vešk­eré tech­no­log­ické možnos­ti nám lid­ský kon­takt chy­běl a o to více jsme byli potěšeni, že můžeme jed­nat s čle­ny rady osob­ně a po delší době je poz­vat do Divad­la Roz­man­i­tostí, kde eurore­gion sídlí.
V úvo­du jed­nání dostal slo­vo Radek Exn­er, ředi­tel společnos­ti Celio, a.s., aby vysvětlil okol­nos­ti požáru, ke které­mu doš­lo na sklád­ce dne 20.5.2020. Hořela odpadová hala a hasičům se podaři­lo zlikvi­dovat požár po více než čtyřech hod­inách. Měřící vůz nezjis­til zvýše­nou kon­cen­traci škodlivin. Po ode­brání vzorků a šetření krim­inál­ní poli­cie bude vydáno ofi­ciál­ní tiskové prohlášení společnos­ti. Pan ředi­tel při této příleži­tosti poz­val čle­ny v pří­padě záj­mu na exkurzi. Dohodli jsme se, že se jed­nání rady v září uskuteční na pozvání pane ředitele ve společnos­ti Celio.

⇒Na svém pro­gra­mu měla rada 7. bodů.

     Rada schválila:

  • Změny v komisích, které byly aktu­al­i­zovány na našich stránkách www.euroreg.cz
  • Zprávu o čin­nos­ti jed­na­tel­ství
  • Úpravy ve Statu­tu Ceny Eurore­gionu Krušnohoří/ Erzge­birge, ter­mín pro podání výzvy pro ten­to rok se blíží a těšíme se na došlé návrhy
  • Kooptaci Davi­da Kád­nera, starosty obce Nová Ves v Horách novým člen­em rady na dobu do jed­nání val­né hro­mady

    Dále jsme měli na pro­gra­mu:

  • Přípravu Lokál­ního řídícího výboru, který v sou­vis­losti s pan­demií koron­aviru probíhá per rol­lam. Naše odborné komise nám dodaly stanoviska k pro­jek­tům, které jsme mohli pře­dat členům výboru. Bylo podáno celkem 5 německ­ých a 1 český pro­jekt, který se bude schval­o­vat jako náhrad­ní, jelikož česká strana nedisponu­je finanční­mi prostřed­ky. O výsled­ku hlasování vás budeme infor­mo­vat ihned po jeho skončení 5.6.2020
  • Přípravu nového pro­gramového období, na naše stránky jsme pro ten­to účel při­dali samostat­nou záložku s aktuál­ní­mi infor­ma­ce­mi a doku­men­ty. Seznámili jsme radu hlavně s aktuál­ním DOTAZNÍKOVÝM ŠETŘENÍM, do kterého se mohou zapo­jit všich­ni a přis­pět tak k zaměření budoucího pro­gra­mu
  • Přípravu na val­nou hro­madu, která se uskuteční 12.6.2020

Příští jed­nání rady je plánováno dne 12.6.2020 před konáním val­né hro­mady v Pod­bořanech.