LOKÁLNÍ ŘÍDÍCÍ VÝBOR SCHVÁLIL 6 PROJEKTŮ V OBĚŽNÉM ŘÍZENÍ

Člen­ové výboru se ten­tokrát nemohli sejít společně na 19. zasedání dne 27.5.2020 ve Freiber­gu. O pro­jek­tech se pro­to hlaso­va­lo v oběžném řízení. Schváleno bylo celkem 5 německ­ých pro­jek­tů a 1 český pro­jekt s celkový­mi nák­la­dy 82 642,77 EUR.  Prostřed­nictvím Evrop­ského fon­du pro regionál­ní rozvoj bude rozděle­na dotace mezi žadatele v celkové výši 58 342,39 EUR.

Schválené projekty_19. LŘV_PER ROLLAM

Český pro­jekt byl schválen jako náhrad­ní. Česká strana má prostřed­ky pro Fond malých pro­jek­tů vyčer­pané. Pro­jekt bude finan­cov­án do výše disponi­bil­ních úspor ze zpět­ného toku finančních prostřed­ků. Saská strana má k dis­pozi­ci cca. 300 000,00 EUR.

Děku­jeme členům výboru a odborným komisím za per­fek­t­ní spoluprá­ci. Poděkování patří i německ­é­mu jed­na­tel­ství a těšíme se na příští zasedání dne 16.9. 2020 v Mostě.

Podat pro­jek­ty lze nejpozději do 5.8.2020.