Aktuální informace k novému programovému období

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI! Dotazníkového šetření se zúčast­ni­lo 5️⃣5️⃣7️⃣ ÚČASTNÍKŮ.

5. červ­na 2020 bylo ukončeno online dotazníkové šetření za účelem získání infor­ma­cí o pláno­vaných přeshraničních aktiv­itách či pro­jek­tových nápadech. Účast­ní­ci dotazníkového šetření se tak mohli výz­nam­ně podílet na utváření pro­gra­mu.

Další přípra­va pro­gra­mu závisí na rozhod­nutích na evrop­ské úrovni. Pro­gramový doku­ment bude možné dokončit a podat ke schválení Evrop­ské komisi teprve po uza­vření vyjed­návání o Víceletém finančním rám­ci (VFR) a návrzích nařízení.

https://www.sn-cz2020.eu/cz/foerderprogramm/neue_f/basisseite_54.jsp