Zasedání rady a valné hromady Podbořany 12.6.2020

12.6.2020 se kon­a­lo v Pod­bořanech v hotelu Národ­ní dům zasedání Rady Eurore­gionu Krušno­hoří. Rada měla na pro­gra­mu přede­vším přípravu val­né hro­mady, která násle­dovala po jed­nání.  Uspořá­dat val­nou hro­madu jsme mohli na pozvání starosty měs­ta Pod­bořany, Mgr. Rad­ka Reind­la a tím­to mu za reprezen­ta­tivní zázemí a orga­ni­zaci děku­jeme.
V úvo­du pohovořil pan staros­ta o svém městě, jeho plánech a aktiv­itách. Poté vedl kon­struk­tivní jed­nání val­né hro­mady jeho předse­da, Ing. Vlas­tim­il Voz­ka.
Val­ná hro­ma­da na svém jed­nání jed­no­myslně schválila Zprávu o čin­nos­ti sdružení, Zprávu revizní komise o výsled­ku hospo­daření za rok 2019 a návrh rozpoč­tu na rok 2020 ve celkové výši 7 270 000,00 Kč, z čehož činí prů­tokové položky 5 800 000,00 Kč z Evrop­ského fon­du pro regionál­ní rozvoj.
Do Rady Eurore­gionu Krušno­hoří byli nově zvoleni pan David Kád­ner, staros­ta obce Nová Ves v Horách za odstoupivšího Jiřího Mooze a ředi­tel společnos­ti Celio a.s. Radek Exn­er za odstoupivšího Antoní­na Beneše.
Závěr val­né hro­mady byl slavnos­tí. Po 25 letech se loučil jeho zak­la­da­tel a dlou­ho­letý jed­na­tel Mgr. Fran­tišek Bína, který se zasloužil od samého počátku o navázaní a prohloubení vzá­jem­ných česko-saských vztahů, pomohl k mno­ha part­ner­ství v našem eurore­gionu Krušnohoří/ Erzge­birge a byl ini­ciá­torem úspěšných přeshraničních pro­jek­tů regionál­ního i lokál­ního výz­na­mu. Děku­jeme za prá­ci, kter­ou pro eurore­gion vykon­al a pře­jeme mu, aby zasloužený odpočinek trávil pouze tím, co mu dělá radost, mno­ho zdraví a štěstí do dalších let.

Mgr. Fran­tišek Bína
Ing. Vlas­tim­il Voz­ka