Otevřené hranice a EUROREGION opět SPOLU

Dne 15.6.2020 se otevře­ly hran­ice a my jsme využili hned první den k tomu, aby­chom navštívili naší sask­ou stranu Eurore­gion Erzge­birge ve Freiber­gu a pro­jed­nali osob­ně společné plány a aktiv­i­ty.
Pro­jeli jsme bez prob­lémů a kon­trol hned dva hraniční pře­chody — Mol­davu a Mníšek.
V plné ses­tavě a přá­tel­ské atmos­féře jsem pro­jed­nali přede­vším:
Orga­ni­zaci a ter­míny našich odborných komisí
Zveře­jnění Ceny Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge
Zin­ten­zivnění práce s veře­jnos­tí
Přípravu Lokál­ního řídícího výboru
Přípravu na nové pro­gramové období 2021–2027
Pro­jek­tové záměry eurore­gionu
Máme před sebou hod­ně práce. Těšíme se na kon­struk­tivní a přá­tel­sk­ou spoluprá­ci a úspěš­nou společ­nou ces­tu!

Společný sekre­tar­iát:
Ger­it Straube, Mar­ti­na Ďur­díková, Veroni­ka Jahn, Jan Prokopec, Petra Konečná