Vyhlašujeme 10.ročník CENY EUROREGIONU KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE

Cena je urče­na osob­nos­tem, které svo­jí angažo­vanos­tí výz­nam­ným způ­sobem přis­pě­ly k udržení a rozvo­ji tradic Eurore­gionu Krušno­hoří a mají výz­nam­ný podíl na vytváření pod­mínek a dobrých vztahů v přeshraniční spoluprá­ci.

Těšíme se na Vaše návrhy ✍️nejpozději do 1️⃣5️⃣9️⃣2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣.

Více infor­ma­cí: http://euroreg.cz/?page_id=5572
Anzeige PREIS_CENA ERK A4_OFFICE — TISK

Dosavadní držitelé Ceny

  • Con­stanze Ulbricht, vedoucí vol­nočasového zařízení Freizeitzen­trum Bal­dauf Vil­la v Marien­ber­gu
  • Libuše Poko­rná, ředitel­ka Oblast­ního muzea v Mostě
  • Jit­ka Gav­dunová, starost­ka Vejprty a Bernd Schlegel, staros­ta Bären­steinu
  • Beate Eben­höh a Fran­tišek Bína, jed­natelé Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge
  • Václav Hof­mann, ředi­tel Měst­ského divad­la Most
  • Hel­mut Schramm, veli­tel hasičů v Annaber­gu a Jiří Prokeš, veli­tel hasičů ve Vejprtech
  • Wol­fram Liebing, staros­ta Wolken­steinu
  • Heinz Lohse z Rechen­ber­gu-Bienemüh­le a Petr Fišer z Českého Jiřetí­na
  • Diet­mar Bas­t­ian z Annaber­gu-Buch­holze a Gertru­da Lip­táková z Teplic