PROPOJIT HRANIČNÍ PROSTORY-VÝMĚNA MEZI EUROREGIONY

Propo­jit hraniční pros­to­ry a podělit se o aktuál­ní situaci v eurore­gionech, bylo hlavní téma kon­fer­ence, kter­ou uspořá­dal Eurore­gion Egren­sis dne 25.6.2020 na rad­ni­ci v Plavně. Podaři­lo se tak propo­jit nejen česko-saské eurore­giony, ale díky videokon­fer­en­ci jsme mohli disku­to­vat i s jed­nateli na bavorsko-české hrani­ci.

Hlavní­mi tématy byly:
— zavřené hran­ice a pod­mínky ces­tování pro pendlery
— Evrop­ská sesku­pení pro územ­ní spoluprá­ci ESÚS
— přípra­va nového pro­gramového období
— uplat­nění zjednodušených možnos­tí pro zúč­tování výda­jů
— přípra­va eurore­gionál­ních strate­gií  pro období 2021–2027

Kromě hos­titelů z EUREGIO EGRENSIS, kterým děku­jeme za pozvání, se setkání účast­nili také kol­eg­y­ně a kole­gové z Eurore­gion Neisse e.V., Eurore­gion Elbe/Labe, Eurore­gion Spree-Neisse-Bober A Regionál­ní sdružení obcí a měst Eure­gio Egren­sis.

Těšíme se příští jed­nání eurore­gionů, které se uskuteční 6.10.2020 v Drážďanech.