ČESKO-SASKÁ SKUPINA SE SEŠLA V DRÁŽĎANECH

  1. zasedání Česko-saské pra­cov­ní skupiny pro přeshraniční spoluprá­ci

Dne 29.6.2020 se uskutečni­lo zasedání Česko-saské pra­cov­ní skupiny pro přeshraniční spoluprá­ci. Ran­ní plenární zasedání bylo ten­tokrát vynecháno a saská strana spolu s český­mi part­nery jed­nala samostat­ně v násle­du­jících pra­cov­ních pod­skupinách:
Koor­di­nační pod­skupina 🔹 Spravedl­nost 🔹 Vzdělávání a věda 🔹 Kul­tura a tur­is­ti­ka 🔹 Hospodářství 🔹 Dopra­va 🔹 Územ­ní plánování, spolupráce kra­jů a eurore­giony 🔹 Zdravot­nictví, práce a sociál­ní věci 🔹 Živ­ot­ní prostředí, zeměděl­ství a lesní hospodářství

Česko-saské eurore­giony byly zas­toupe­ny v pra­cov­ní pod­skupině Územ­ní plánování, spolupráce kra­jů a eurore­gionů spolu s český­mi zás­tup­ci z Min­is­ter­st­va pro míst­ní rozvoj. Sask­ou stranu zas­tupo­va­lo Zem­ské ředi­tel­ství Sas­ka. Jed­nání ved­la Jan­ka Beltschewa z Min­is­ter­st­va vni­tra Svo­bod­ného stá­tu Sasko, která v úvo­du jed­nání všech­ny pří­tom­né přiví­ta­la a vyjádři­la vděčnost, že jsme se mohli sejít i v době koron­avi­rové krize. Zdůrazni­la, že hran­ice jsou 30 let otevřené, a i v období krize by se měl vést takový přeshraniční dia­log na pol­i­tické úrovni, aby k uza­vření hran­ic již nedocháze­lo.

RNDr. Jiří Horáček a Mgr. Stanislav Rataj z MMR ČR podali skupině infor­ma­ce o real­izaci Pro­gra­mu přeshraniční spolupráce Svo­bod­ný stát Sasko-Česká repub­li­ka 2014 – 2020, který byl vyhod­no­cen jako nejlepší saský pro­gram. Všech­ny prostřed­ky byly vyčer­pány a míra navázání je plná, což zna­mená, že v zásadě byl pro­gram uza­vřen. V součas­né době probíhá přípra­va na Nové dotační období 2021–2027, jehož spuštění se očekává začátkem roku 2022 po schválení všech nařízení. Důleži­tou infor­ma­cí pro nás bylo, že FOND MALÝCH PROJEKTŮ se bude real­i­zo­vat nadále prostřed­nictvím eurore­gionů. Důraz by měl být kladen na využití paušál­ního vyúč­tování.

Výs­tu­pem naší skupiny byly tyto hlavní body, které byly před­stave­ny v odpoled­ní části na společném plenárním zasedání:

- Pokračování přeshraniční spoluprá­ci mezi Svo­bod­ným státem Sasko a Česk­ou repub­lik­ou v pro­gramovém období 2021–2027 ve stá­va­jícím pro­gramovém území.
— Real­izace fon­du malých pro­jek­tů a snížení admin­is­tra­tivní zátěže.
— Inten­zivní spolupráce mezi Saským stát­ním min­is­ter­stvem regionál­ního rozvo­je a český­mi part­nery v pro­jek­tech „CORCAP“, „RAINMAN“ a „RegiaMo­bil“. Pokračování nad­národ­ního pro­gra­mu Cen­tral Europe v novém pro­gramovém období.
— Prohloubení spolupráce Zem­ského ředi­tel­ství Sasko s Karlovarským, Ústeck­ým a Libereck­ým kra­jem v různých odborných oblastech.
— Pokračování spolupráce v oblasti územ­ního plánování v rám­ci Česko-saské pra­cov­ní skupiny Územ­ní rozvoj a na regionál­ní úrovni v pra­cov­ní skupině „CROSS-DATA“.
— Výmě­na infor­ma­cí ohled­ně násled­ků koron­avi­rové pan­demie na přeshraniční spoluprá­ci a potře­ba cílené pod­pory zejmé­na pohraničí, např. z pro­gramů jako je EU-React.

Společný pro­tokol podep­sali v závěru jed­nání oba předse­dové Erik Kurzweil a PhDr. Tomáš Kaf­ka. JUDr. Marké­ta Meiss­nerová, gen­erál­ní konzul­ka České repub­liky v Drážďanech ukonči­la zasedání s poděkováním za účast a kon­struk­tivní jed­nání a s mot­tem česko-saské vztahy neřídit, nýbrž propo­jo­vat.